Τι είναι Liquidity risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Liquidity risk;

Απαντήσεις

Κίνδυνος ρευστότητας. Η σχέση ληκτότητας των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού. Άλλως, ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει ένας αντισυμβαλλόμενος ή συμμετέχων σε μια πληρωμή ή σε ένα σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων να μη διακανονίσει στην ημερομηνία λήξης όλη την οφειλόμενη αξία. Ο κίνδυνος ρευστότητας δεν καταδεικνύει τη μόνιμη αλλά την προσωρινή αδυναμία του υπόχρεου να  τιμήσει τις υποχρεώσεις του τις οποίες μπορεί να εκπληρώσει αργότερα. Η ημερήσια, βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ρευστότητα προσδιορίζει το βαθμό έκθεσης στον κίνδυνο από ανοίγματα, τα οποία σε περιόδους που επικρατεί στενότητα κεφαλαίων στις αγορές μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες. Το υψηλό κόστος εξεύρεσης κεφαλαίων σε τέτοιες περιόδους για την κάλυψη του χάσματος μεταξύ του χρόνου ωρίμανσης των πηγών και των χρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση των πιστωτικών ιδρυμάτων ή των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2009 που ξεκίνησε σαν κρίση ρευστότητας και οδήγησε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας αναρίθμητες χρηματοπιστωτικές και μη επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Τελικά, την εκρηκτική κατάσταση που προέκυψε διέσωσαν οι παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών και των κρατών που παρείχαν την αναγκαία ρευστότητα μέχρι να παρέλθει η χρηματοπιστωτική κρίση και η παγκόσμια οικονομική ύφεση που προέκυψε εξ αιτίας της.Προσθήκη νέας απάντησης