Τι είναι Liquidity;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Liquidity;

Απαντήσεις

Ρευστότητα. Είναι η ικανότητα μιας επιχείρησης να αντιμετωπίζει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της με μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία που μπορούν άμεσα να μετατραπούν σε μετρητά. Αναφέρεται, επίσης, στην ευκολία με την οποία οι επενδυτές μπορούν να μετατρέψουν τις μετοχές και τα ομόλογα αυτών σε μετρητά και στην ταμειακή θέση μιας επιχείρησης δηλαδή πόσο η αξία των τρεχόντων περιουσιακών της στοιχείων υπερβαίνει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της.Προσθήκη νέας απάντησης