Τι είναι Liquid assets;


Τι σημαίνει Liquid assets;

Απαντήσεις

Ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία. Πρόκειται για μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις σε πρώτη ζήτηση, διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα και γενικά για οποιοδήποτε διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό μέσο που μπορεί εύκολα να πωληθεί σε οργανωμένες αγορές ή μη (π.χ στην OTC).Προσθήκη νέας απάντησης