Τι είναι Limit order;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Limit order;

Απαντήσεις

Εντολή διαπραγμάτευσης εντός περιορισμένου ορίου. Είναι μία εντολή ενός επενδυτή προς τον διαπραγματευτή να αγοράσει ή να πωλήσει χρεόγραφα, μετοχές ή άλλα περιουσιακά στοιχεία σε τιμή εύρους π.χ 10 έως 15 ευρώ ανά μονάδα. Η εντολή μπορεί να εκτελεσθεί μόνο εάν στη διάρκεια της ημέρας η τιμή του περιουσιακού στοιχεία κινηθεί εντός του ανωτέρω εύρους τιμών.Προσθήκη νέας απάντησης