Τι είναι Lien;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Lien;

Απαντήσεις

Δικαίωμα κατοχής για την εξασφάλιση της αποπληρωμής ενός χρέους. Είναι το συμβατικό δικαίωμα ενός ατόμου να παρακρατήσει την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων ενός άλλου ατόμου μέχρι ο τελευταίος εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όπως π.χ την αποπληρωμή ενός δανείου.Προσθήκη νέας απάντησης