Τι είναι Leveraged buyout (LBO);


Τι σημαίνει Leveraged buyout (LBO);

Απαντήσεις

Αγορά μέσω μόχλευσης. Χρησιμοποιούνται και οι όροι «highly- leveraged transaction (HLT)» και «bootstrap transaction». Είναι η εξαγορά μιας επιχείρησης που πραγματοποιείται μέσω δανεισμού. Συνήθως, ο δανεισμός καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των απαιτούμενων κεφαλαίων για την εξαγορά μιας επιχείρησης και πραγματοποιείται από ένα εξωτερικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και συνήθως από τα ιδιωτικά κεφάλαια μετοχικών συμμετοχών (private equity funds). Ο δανεισμός, όμως, μπορεί να επιτευχθεί και με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή έκδοση εταιρικών ομολόγων τα οποία φέρουν υψηλές αποδόσεις αλλά και μεγάλο κίνδυνο αποπληρωμής (high–yielding bonds ή junk bonds). Το LBO είναι ένας τρόπος μεγέθυνσης μιας επιχείρησης μέσω δανεισμού, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων για εξαγορές και συγχωνεύσεις κύρια μεγαλύτερων από αυτή επιχειρήσεων. Αποτελεί ένα επιθετικό τρόπο ανάπτυξης με παράλληλη ανάληψη ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου, διότι συνήθως οι δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης ωθούνται σε υψηλά επίπεδα με έντονα αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση αποτυχίας των επιχειρηματικών σχεδιασμών. Όμως, εάν η εξαγορά είναι επιτυχής και οδηγήσει σε αύξηση της αξίας της μετοχής της εταιρίας - στόχου τότε προκύπτουν μεγάλα κέρδη από την εξαγορά μέσω δανεισμού. 

• Υπό ευρεία έννοια και σε αντίθεση με την κλασσική έννοια των εξαγορών και συγχωνεύσεων, το LBO μπορεί να ορισθεί σαν μία πράξη που στοχεύει στη φιλική ή εχθρική εξαγορά μιας επιχείρησης στην οποία ένα σημαντικό ποσό της εξαγοράς προέρχεται από δανεισμό κεφαλαίων. Η επιχείρηση – στόχος συνήθως φέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: έχει μικρή δανειακή επιβάρυνση, εμφανίζει κέρδη στη διάρκεια πολλών χρήσεων, διαθέτει σημαντικής αξίας πάγια στοιχεία, όπως ακίνητα, εργοστάσια, εξοπλισμό, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν υποθήκη ή ενέχυρο για τη λήψη δανείων και είναι επιδεκτική βελτιώσεων ώστε να ενισχύσει τη θέση της στον ανταγωνισμό. Μερικές φορές, όμως, επιλέγεται μεγάλη εταιρία χωρίς σημαντικά κέρδη και υποδομή όταν εκτιμάται ότι με εκσυγχρονιστικές παρεμβάσεις θα παρουσιάσει αύξηση κερδών, θα ανέβει η μετοχή της και η συνολική αξία της οπότε πιθανόν να πωληθεί και η μέσω μόχλευσης εξαγορά να αποδειχτεί ιδιαίτερα επωφελής.

• Η χρηματοδότηση ενός LBO project εμπλέκει τους εξής: 1) τους γενικούς συνεταίρους (general partners), που είναι οι διαχειριστές του κεφαλαίου LBO, φέρουν απεριόριστη ευθύνη, επενδύουν τα χρήματά τους σε ένα ιδιωτικό κεφάλαιο μετοχικών συμμετοχών (private equity fund) και αντλούν μετοχικό κεφάλαιο από θεσμικούς επενδυτές και μετόχους περιορισμένης ευθύνης. Οι γενικοί συνεταίροι, συνήθως προσφέρουν το 3% με 5% του μετοχικού κεφαλαίου 2) τους μετόχους περιορισμένης ευθύνης (limited partners), που ευθύνονται μέχρι το ποσό του επενδυμένου κεφαλαίου και μετέχουν στη χρηματοδότηση για το υπόλοιπο 95% με 97%. Πρόκειται για θεσμικούς επενδυτές όπως επενδυτικές εταιρίες, ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge funds), ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιώτες με μεγάλη προσωπική περιουσία και σε λιγότερο βαθμό τράπεζες.

• Όταν ευρεθεί η εταιρία - στόχος, τότε ενεργοποιείται ο δανεισμός τυπικά από τις τράπεζες οι οποίες στη συνέχεια κατανέμουν την έκθεση στον κίνδυνο μεταξύ των θεσμικών επενδυτών και των άλλων δανειστών που προαναφέρθηκαν.

• Η στρατηγική της εξόδου μπορεί να αφορά την πώληση της εξαγορασθείσης επιχείρησης, με δημόσια προσφορά, σε άλλα ιδιωτικά κεφάλαια μετοχικών συμμετοχών (private equity funds) ή σε άλλες εταιρίες μετά από ιδιωτική διαπραγμάτευση.

• Το έτος 2006, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρίας παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών Bloomberg, η συνολική αξία των LBOs ανερχόταν σε παγκόσμιο επίπεδο στο ύψος ρεκόρ των 699 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή διπλάσιο από αυτό του 2005, που αντιστοιχούσε στο ένα τέταρτο της αξίας της συνολικής δραστηριότητας των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Στο ίδιο επίπεδο κυμάνθηκε και το 2007 αλλά στη συνέχεια λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και της ύφεσης που ακολούθησε η συνολική αξία έπεσε δραματικά για να φθάσει στο τέλος του 2008 σχεδόν στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια και μετά να μηδενισθεί πριν να αρχίσει να ανακάμπτει ελαφρά στη διάρκεια του 2009.Προσθήκη νέας απάντησης