Τι είναι Letter of guarantee;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Letter of guarantee;

Απαντήσεις

Εγγυητική επιστολή. Εκδίδεται από ένα πιστωτικό ίδρυμα ή ειδικό ταμείο (guarantor) μετά από αίτηση πελάτη (principal) υπέρ ενός τρίτου προσώπου (beneficiary). Με την επιστολή αυτή ο εκδότης εγγυάται να καταβάλει το αναγραφόμενο χρηματικό ποσό στον εγγυολήπτη στην περίπτωση που ο πελάτης δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Οι τράπεζες εκδίδουν, μεταξύ άλλων, εγγυητικές επιστολές πληρωμής (payment guarantees) που καταπίπτουν όταν οι πελάτες τους δεν εκπληρώνουν την πληρωμή/εξόφληση χρηματικών οφειλών. Πιο γνωστή περίπτωση είναι η εκτέλεση ενός έργου ή η πώληση και εγκατάσταση ενός μηχανήματος οπότε εκδίδονται συνήθως δύο εγγυητικές επιστολές: α) έγκαιρης παράδοσης (on time delivery guarantee) β) καλής εκτέλεσης (performance guarantee) που ανέρχεται συνήθως στο 10% της αξίας της σύμβασης. Στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς για την κατακύρωση δημόσιων έργων, απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (tender guarantee) που αντιπροσωπεύει ποσοστό 2% έως 5% επί του προϋπολογισμού του έργου και η οποία καταπίπτει εάν η επιλεγείσα εταιρία αρνηθεί να αναλάβει το έργο. Γνωστή είναι και η εγγυητική επιστολή αντικατάστασης δεκάτων που χρησιμοποιείται στα δημόσια έργα. Αφορά τις περιπτώσεις παρακράτησης 10% κάθε πιστοποίησης έργου που αποδίδεται στον εργολήπτη με την οριστική παραλαβή του έργου. Επειδή το διάστημα μέχρι την οριστική παραλαβή είναι συνήθως μεγάλο, ο εργολήπτης έχει τη δυνατότητα  να προεισπράξει την οφειλή σε μετρητά με την απαραίτητη προϋπόθεση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής αντικατάστασης δεκάτων. Εγγυητική επιστολή υπέρ του πωλητή (ή εξαγωγέα) εκδίδεται στην περίπτωση προεμβάσματος ή ενέγγυας πίστωσης με την οποία εγγυάται ότι θα παραδώσει τα φορτωτικά έγγραφα. Συναφής είναι και η εγγυητική επιστολή προκαταβολής που έχει γενικότερο περιεχόμενο. Εκδίδεται όταν για την εκτέλεση μιας εμπορικής συμφωνίας ή ενός έργου προβλέπεται η χορήγηση χρηματικής προκαταβολής η οποία παρέχεται με την προϋπόθεση προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Εγγυητική επιστολή εκδίδεται και υπέρ χρηματιστηριακών εταιριών και επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για την κάλυψη των πάσης φύσεως συμβατικών τους υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων και αυτών προς την ΑΕ Αποθετηρίων Τίτλων. Για την έκδοση των εγγυητικών επιστολών, ο αιτών καταβάλει προμήθεια που εξαρτάται από το περιεχόμενο αυτών και το μέγεθος του αναλαμβανομένου κινδύνου και συνήθως υπολογίζεται σε ποσοστό επί του εγγυημένου ποσού.Προσθήκη νέας απάντησης