Τι είναι Letter of credit, L/C;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Letter of credit;

Απαντήσεις

Πιστωτική επιστολή. Ένα έγγραφο εκδιδόμενο από μία τράπεζα μετά από αίτημα του πελάτη, με το οποίο παραχωρείται πίστωση σε ένα συγκεκριμένο δικαιούχο που υποδεικνύεται από τον πελάτη. Η τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει τα ποσά στον δικαιούχο σύμφωνα με τους όρους της πιστωτικής επιστολής. Στη διεθνή πρακτική, διακρίνουμε τα εξής είδη πιστωτικής επιστολής:

Advised letter of credit = συμβουλευτική πιστωτική επιστολή. H εκδίδουσα τράπεζα πραγματοποιεί τις πληρωμές όχι απευθείας στον πωλητή αλλά μέσω της τράπεζας αυτού και μόνο για λόγους ταυτοποίησης του δικαιούχου. Δηλαδή η μεσολαβούσα τράπεζα δεν εγγυάται την πληρωμή αλλά μόνο τα στοιχεία της ταυτότητας του δικαιούχου.

Clean letter of credit = καθαρή πιστωτική επιστολή. Η πίστωση είναι διαθέσιμη στον δικαιούχο έναντι παρουσίασης μόνο μιας απόδειξης ή μιας υποσχετικής επιστολής και δεν απαιτείται οποιοδήποτε άλλο έγγραφο.

Commercial letter of credit = εμπορική πιστωτική επιστολή. Πληροί τα κριτήρια του ανωτέρω γενικού ορισμού και εκδίδεται για εμπορικούς σκοπούς όπως π.χ για τη χρηματοδότηση της αγοράς πρώτων υλών ή της εισαγωγής ενός αγαθού.

Confirmed letter of credit = πιστοποιημένη πιστωτική επιστολή. Εκδίδεται από την τράπεζα ενός εισαγωγέα αγαθών ή υπηρεσιών και βεβαιώνεται (πιστοποιείται) από μία άλλη τράπεζα της χώρας του εξαγωγέα. Η τελευταία τράπεζα αναλαμβάνει τη δέσμευση να τιμήσει τα έγγραφα που θα παρουσιασθούν για πληρωμή σύμφωνα με τους όρους της πιστωτικής επιστολής.

Cumulative letter of credit = σωρευτική πιστωτική επιστολή. Μία επαναληπτική και ανανεώσιμη πίστωση (revolving credit) που επιτρέπει στον δικαιούχο να μεταφέρει κάθε ποσό που δεν χρησιμοποιήθηκε την προηγούμενη περίοδο και να το προσθέτει στο ποσό της επόμενης περιόδου.

Deferred Payment letter of credit = πιστωτική επιστολή αναβαλλόμενης πληρωμής. Είναι μία πιστωτική επιστολή εκδιδόμενη για την αγορά και τη χρηματοδότηση ενός εμπορεύματος που ομοιάζει με την πιστωτική επιστολή αποδοχής με εξαίρεση την απαίτηση παρουσίασης μιας υποσχετικής επιστολής πληρωτέας μόλις εμφανισθεί με δόσεις και συνήθως για περίοδο ενός έτους ή περισσότερο. Ο πωλητής χρηματοδοτεί με τον τρόπο αυτό τον αγοραστή διότι ο τελευταίος δεν καταβάλλει όλο το οφειλόμενο ποσό αμέσως αλλά στα χρονικά διαστήματα που πρέπει να παρουσιασθεί η υποσχετική επιστολή για τη διενέργεια μερικής πληρωμής.

McLean letter of credit = πιστωτική επιστολή τύπου McLean. Απαιτεί από τον δικαιούχο να παρουσιάσει μόνο μία υποσχετική επιστολή ή μία απόδειξη για ειδικά κεφάλαια πριν την είσπραξη της απαίτησης. Τα ειδικά κεφάλαια αποτελούν την εγγύηση ότι θα παραδώσει τα αναγκαία έγγραφα και θα τιμήσει τις υποχρεώσεις του. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή, αντί εγγυητικής επιστολής ο δικαιούχος καταθέτει μία επιστολή δέσμευσης ή μία απλή απόδειξη.

Negotiable letter of credit = διαπραγματεύσιμη πιστωτική επιστολή. Επιτρέπει σε κάθε τράπεζα να διαπραγματεύεται τα σχετικά έγγραφα. Ενσωματώνει τη δέσμευση της εκδίδουσας τράπεζας ότι θα πληρώσει με την εμφάνιση της πιστωτικής επιστολής υπό τον όρο ότι τα έγγραφα ανταποκρίνονται στους όρους της πίστωσης.

Non-Cumulative letter of credit = μη σωρευτική πιστωτική επιστολή. Μία επαναληπτική και ανανεώσιμη πίστωση (revolving credit) που απαγορεύει στον δικαιούχο να μεταφέρει κάθε ποσό που δεν χρησιμοποιήθηκε την προηγούμενη περίοδο και να το προσθέτει στο ποσό της επόμενης περιόδου.

Red clause letter of credit = πιστωτική επιστολή με ερυθρά ρήτρα. Επιτρέπει την πληρωμή προκαταβολών προς τον δικαιούχο με την προϋπόθεση ο τελευταίος να αναλάβει τη γραπτή δέσμευση της παρουσίασης στην τράπεζα σε μελλοντική ημερομηνία επικυρωμένων εγγράφων όπως π.χ φορτωτικών εντός της προθεσμίας ισχύος της πιστωτικής επιστολής.

Restricted letter of credit = περιοριστική πιστωτική επιστολή. Ο περιορισμός αφορά την υποχρέωση του δικαιούχου να διαπραγματευθεί τα έγγραφα σε συγκεκριμένη μόνο τράπεζα, το όνομα της οποίας αναγράφεται στην πιστωτική επιστολή.

Revocable letter of credit = ανακλητή πιστωτική επιστολή. Μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου μέχρι το πέρας της διαπραγμάτευσης αυτής. Η εκδίδουσα τράπεζα πρέπει να τιμήσει τις διαπραγματευόμενες υποσχετικές επιστολές πριν την ύπαρξη ειδοποίησης τροποποίησης ή ακύρωσης. Η διαπραγμάτευση περιορίζεται στη μεσολαβούσα τράπεζα που συνήθως δεν επιβεβαιώνει την πιστωτική επιστολή αλλά απλά αναγγέλλει την ύπαρξη αυτής στον δικαιούχο πωλητή.

Revolving letter of credit = επαναληπτική ή ανανεούμενη πιστωτική επιστολή. Μία πίστωση που περιλαμβάνει ένα όρο για την ανακύκλωση της χρηματικής αξίας της πίστωσης μέσα σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή το αρχικό ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές για πολλαπλές αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η χρηματοδότηση του αγοραστή ο οποίος πραγματοποιεί αγορές ή εισαγωγές σε μικρά τακτικά διαστήματα.

Standby letter of credit = εφεδρική πιστωτική επιστολή. Ενώ η εμπορική πιστωτική επιστολή χρησιμοποιείται σαν κύριο μέσο πληρωμής για μια εμπορική συναλλαγή, η standby L/C χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση αδυναμίας πληρωμής σε συναλλαγή μεταξύ του πελάτη της τράπεζας και του δικαιούχου χωρίς να προσδιορίζεται συγκεκριμένη συναλλαγή. Δηλαδή, χρησιμεύει σαν ασφάλεια και εγγύηση της εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων.

Straight letter of credit = ευθεία πιστωτική επιστολή. Είναι διαθέσιμη στον δικαιούχο με την παρουσίαση εγγράφων προς την εκδίδουσα τράπεζα. Η τελευταία υποχρεούται να πληρώσει απευθείας μόνο στον συγκεκριμένο δικαιούχο.

Transferable letter of credit = μεταβιβάσιμη πιστωτική επιστολή. Παρέχει την ευχέρεια στον δικαιούχο να μεταβιβάσει όλη ή μέρος της πιστωτικής επιστολής σε άλλο πρόσωπο το οποίο με τον τρόπο αυτό εξουσιοδοτείται να παρουσιάσει έγγραφα για πληρωμή.

Traveler's letter of credit = ταξιδιωτική πιστωτική επιστολή. Μία πιστωτική επιστολή που εκδίδεται από μία τράπεζα για ένα πελάτη της που ετοιμάζεται για ένα πολυήμερο εμπορικό ταξίδι ιδιαίτερα στο εξωτερικό. Ο πελάτης πληρώνει το ποσό της επιστολής και η τράπεζα ορίζει επί της επιστολής το χρόνο ισχύος της. Ταυτόχρονα, η εκδίδουσα τράπεζα παραδίδει στον πελάτη ένα κατάλογο ανταποκριτριών τραπεζών όπου θα εξοφλείται σταδιακά το ποσό της πιστωτικής επιστολής έναντι υποσχετικών επιστολών ή επιταγών. Στον ίδιο κατάλογο η τράπεζα θέτει και το όνομα του δικαιούχου με ένα δείγμα της υπογραφής του. Η ανταποκρίτρια τράπεζα που πληρώνει τον πελάτη, σημειώνει επί της πιστωτικής επιστολής το όνομα αυτής, την ημέρα και το ποσό πληρωμής και χρεώνει το λογαριασμό της εκδίδουσας τράπεζας.

Usance Letter of Credit = πιστωτική επιστολή χρονικού πλαισίου. Είναι πληρωτέα σε μια καθορισμένη μελλοντική ημερομηνία αφού παρουσιασθούν τα κατάλληλα έγγραφα.Προσθήκη νέας απάντησης