Τι είναι Legal risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Legal risk;

Απαντήσεις

Νομικός κίνδυνος. Απώλεια κεφαλαίων και γενικότερα πρόκληση ζημίας λόγω μη ύπαρξης του κατάλληλου νομικού πλαισίου για την υποχρεωτική εκτέλεση των συμβάσεων ή έκδοσης σε διαφορετικές χώρες αντίθετων δικαστικών αποφάσεων ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ασαφών ή επιδεκτικών ερμηνείας δικαίου διατάξεων ή διαφορετικών διατάξεων στα δικαιακά συστήματα διαφόρων εμπλεκομένων  κρατών ή λόγω μη αναμενόμενης εφαρμογής ενός νόμου ή ενός κανονισμού. Γενικά, νομικός κίνδυνος προκύπτει όταν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων μερών υπόκεινται σε νομική αβεβαιότητα. Για το λόγο αυτό και ιδιαίτερα στις περιπτώσεις διεθνών συναλλαγών απαιτείται ενδελεχής έρευνα για την αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος και προσεκτική εξέταση των όρων των συμβάσεων ώστε να αποκλεισθεί η περίπτωση νομικής αμφισβήτησης.Προσθήκη νέας απάντησης