Τι είναι Leeway;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Leeway;

Απαντήσεις

Παρέκκλιση. Η παροχή κάποιας ελευθερίας που επιτρέπει να κινηθείς έξω από τα όρια ενός κανόνα αλλά και πάλι εντός ορισμένων ορίων παρέκκλισης. Στη χρηματοοικονομική σημαίνει ότι παρέχεται σε όσους υπόκεινται σε μία χρηματοπιστωτική ρύθμιση ένα ορισμένο περιθώριο κινήσεων πέραν των όρων της ρύθμισης όπως για παράδειγμα η ευχέρεια ρύθμισης των δόσεων ενός δανείου σε περιπτώσεις αδυναμίας πληρωμής λόγω της επέλευσης ενός συγκεκριμένου γεγονότος ή η επιτρεπόμενη παραβίαση ενός ορίου ελέγχου της ρευστότητας ή ενός άλλου ορίου κινδύνου αλλά πάντα μέσα σε ελεγχόμενα όρια παρέκκλισης. Η ευχέρεια αυτή μπορεί να ισχύει για όλους τους συμμετέχοντες ή για ορισμένους μόνο που μετά από επίκληση ιδιαιτεροτήτων και διαπραγμάτευση αξιώνουν και επιτυγχάνουν την παρέκκλιση.Προσθήκη νέας απάντησης