Τι είναι Leasing;


Τι σημαίνει Leasing;

Απαντήσεις

Χρηματοδοτική μίσθωση. Μορφή χρηματοδότησης παραγωγικού εξοπλισμού του οποίου η εταιρία leasing, διατηρώντας την κυριότητά του, παραχωρεί τη χρήση του στον επιχειρηματία-μισθωτή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι προσυμφωνημένου μισθώματος που καταβάλλεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (συνήθως με μηνιαίες, τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες καταβολές). H εταιρία leasing υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση κινητού πράγματος, που προορίζεται για την επιχείρηση ή το επάγγελμα του αντισυμβαλλόμενου -μισθωτή, παρέχοντας συνήθως σε αυτόν το δικαίωμα να αγοράσει το αγαθό κατά τη λήξη της σύμβασης ή να ανανεώσει για ορισμένο χρόνο τη μίσθωση. Στην πράξη, ο πελάτης επιλέγει τον εξοπλισμό που χρειάζεται. Υποβάλλει το αίτημά του στην εταιρία leasing και προτείνει τον προμηθευτή που προτιμά. Η εταιρία, αν εγκρίνει το αίτημα, αναλαμβάνει να αγοράσει τον ανωτέρω εξοπλισμό τον οποίο στη συνέχεια μισθώνει στον πελάτη για ορισμένο χρονικό διάστημα. Επόμενα, στη σύμβαση μετέχουν τρία μέρη: α) ο εκμισθωτής (lessor) που είναι μια εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing company) β) ο μισθωτής (lessee) που ενοικιάζει τον εξοπλισμό και γ) ο παραγωγός – κατασκευαστής του αγαθού. Η εταιρία leasing συνδέεται με τον μισθωτή με ένα συμβόλαιο μίσθωσης και με τον παραγωγό με ένα συμβόλαιο αγοράς.


Oι τύποι της χρηματοδοτικής μίσθωσης συνοψίζονται στις ακόλουθες:

• Λειτουργική μίσθωση (operating leasing) όταν τα μισθούμενα κεφαλαιουχικά αγαθά μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαδοχικά από περισσότερους χρήστες και παρουσιάζουν μεγάλη υπολειμματική αξία όπως τα μηχανήματα δοκιμών έργων. Πρόκειται για μία βραχυχρόνια σύμβαση στην οποία ο μισθωτής μισθώνει το αγαθό για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, το χρησιμοποιεί και μετά το επιστρέφει στον εκμισθωτή. Ο εκμισθωτής συνήθως αναλαμβάνει τον οικονομικό κίνδυνο για την καλή λειτουργία του αγαθού και το βάρος της συντήρησης και των τυχόν αναγκαίων επισκευών.
• Χρηματοδοτική μίσθωση (financial leasing). Η εφαρμογή της πραγματοποιείται σε ακίνητα και κινητά κεφαλαιουχικά αγαθά που χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολλούς μισθωτές ενώ από τεχνικής άποψης απαξιώνονται σχετικά γρήγορα όπως π.χ οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Συνήθως, κατά την περίοδο της αρχικής μίσθωσης το αντικείμενο έχει ολοσχερώς αποσβεσθεί. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι η υπολειμματική οικονομική αξία του έχει μηδενισθεί. Η βασική διαφορά με τη λειτουργική μίσθωση (operating leasing) είναι πως σε αυτή η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης επιλέγει το αγαθό που εκμισθώνεται ενώ πρέπει να παρακολουθεί και να συντηρεί το αγαθό και να προβλέψει τη χρήση του μετά τη λήξη της σύμβασης.
• Πώληση και επαναμίσθωση εξοπλισμού και ακινήτων (sale and lease-back, βλέπετε όρο). 
• Χρηματοδοτική μίσθωση με συνεργασία προμηθευτών για την προώθηση εξοπλισμού προς τους πελάτες τους (vendor leasing).
• Διασυνοριακή χρηματοδοτική μίσθωση (cross-border leasing).
• Κοινοπρακτική μίσθωση (syndicated leasing).
• Leasing ακινήτων (real estate leasing, βλέπετε όρο).
• Leasing αυτοκινήτων (vehicle leasing).

Τα πλεονεκτήματα του θεσμού είναι τα εξής:
–Χρηματοδοτεί μέχρι και το 100% της αξίας του εξοπλισμού.
–Παρέχεται η δυνατότητα ταχύτερης και μεγαλύτερης απόσβεσης του εξοπλισμού, δημιουργώντας φορολογικά οφέλη, αφού τα μισθώματα αναγνωρίζονται ως λειτουργικές δαπάνες και εκπίπτουν στο σύνολό τους από τα ακαθάριστα έσοδα.
–O ΦΠΑ καταβάλλεται τμηματικά κατά την πληρωμή των μισθωμάτων και όχι εφάπαξ κατά την αγορά του εξοπλισμού.
–Επιτυγχάνεται χαμηλότερο κόστος επένδυσης λόγω αγοράς του εξοπλισμού τοις μετρητοίς.
–Υφίσταται ευελιξία στον χρονικό προσδιορισμό των περιοδικών καταβολών των μισθωμάτων, γεγονός που αποτελεί βασικό στοιχείο για τον καλύτερο ταμειακό προγραμματισμό του μισθωτή, σύμφωνα και με τα αναμενόμενα έσοδα από τη χρήση του εξοπλισμού.
–Η ταχύτερη απόσβεση του εξοπλισμού επιτρέπει την αντικατάστασή του, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που η τεχνολογική εξέλιξη το επιβάλλει.
–Η λογιστική καταχώριση και παρακολούθηση είναι απλή.
–Έχει ευελιξία, διότι οι διαδικασίες έγκρισης και υπογραφής της σύμβασης είναι απλές και σύντομες.
–Δεν απαιτούνται, συνήθως, εμπράγματες ασφάλειες.
–Δεν επηρεάζεται ο ισολογισμός της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να διατηρείται η πιστοληπτική της ικανότητα.
–Διατηρούνται τα κίνητρα των αναπτυξιακών νόμων καθώς και των προγραμμάτων της Ε.Ε.
- Από την πλευρά του εκμισθωτή, έχει το πλεονέκτημα ότι η κυριότητα του αγαθού παραμένει σε αυτόν και με τον τρόπο αυτό σε περίπτωση πτώχευσης του μισθωτή αυτό επανέρχεται στην πλήρη κυριότητα αυτού και δεν αποτελεί αντικείμενο της πτωχευτικής διαδικασίας.

► Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούσαν να συνάπτουν μόνο ανώνυμες εταιρίες με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια σχετικών εργασιών. Οι τράπεζες είχαν ζητήσει να επιτρέπεται να ασκούν απευθείας εργασίες χρηματοδοτικής μίσθωσης χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Σαν πρώτο βήμα προχώρησαν σε συγχωνεύσεις των θυγατρικών τους leasing ενώ από το Σεπτέμβριο του 2006, μετά από νομοθετική ρύθμιση, επιτράπηκε όπως εργασίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ασκούν απευθείας οι τράπεζες από τις θυρίδες συναλλαγών τους.Προσθήκη νέας απάντησης