Τι είναι LBMA;


Τι είναι London Bullion Market Association (LBMA);

Απαντήσεις

Ένωση Αγοράς Χρυσού και Αργύρου του Λονδίνου. Εκπροσωπεί τα συμφέροντα όσων συμμετέχουν στην Αγορά Χρυσού και Αργύρου του Λονδίνου (London Bullion Market). Οι συμμετέχοντες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: α) διαμορφωτές της αγοράς (markets-makings members) που είναι κύρια μεγάλες τράπεζες β) μέλη (members) τα οποία είναι τράπεζες και εταιρίες πολυτίμων μετάλλων και γ) συνέταιροι (associates) που είναι εταιρίες μετάλλων και νομισματοκοπεία. Ένα από τα κύρια καθήκοντα της LBMA είναι η τήρηση των απαιτούμενων προτύπων ποιότητας από τους διυλιστείς χρυσού και αργύρου πριν να γίνουν αποδεκτοί στον κατάλογο της «καλής παράδοσης της αγοράς» (Market’s Good Delivery lists). Η LBMA ανέπτυξε και εισήγαγε επίσης ένα αριθμό προτύπων συμβάσεων που καλύπτουν τους όρους και προϋποθέσεις για προθεσμιακές συναλλαγές (forward), συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options) και επιτοκιακά παράγωγα χρυσού (gold interest rate derivatives) για την εξωχρηματιστηριακή αγορά (OTC).Προσθήκη νέας απάντησης