Τι είναι Lambda;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Lambda;

Απαντήσεις

Η αναλογία της αλλαγής της τιμής ενός συμβολαίου δικαιώματος προαίρεσης (option) σε μια μικρή μεταβολή της μεταβλητότητας της τιμής του. Είναι το μερικό παράγωγο της τιμής του option σε σχέση με τη μεταβλητότητα της τιμής του υποκειμένου μέσου. Δείχνει τη σχέση μεταξύ ενός ποσοστού αλλαγής της τιμής του option και ενός ποσοστού αλλαγής της μεταβλητότητας της τιμής του option.Προσθήκη νέας απάντησης