Τι είναι Kicker;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Kicker;

Απαντήσεις

Μία ρήτρα ή μία προσθήκη δικαιώματος για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρίας που συνήθως προστίθεται σε μια νέα έκδοση χρέους για να τη κάνει πιο ελκυστική στους επενδυτές. Σαν παραδείγματα αναφέρονται τα πιστοποιητικά επιλογής (warrants) και το δικαίωμα μετατροπής εταιρικών ομολόγων σε μετοχές της επιχείρησης.Προσθήκη νέας απάντησης