Τι είναι KFW Bankengruppe;


Τι είναι KFW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau) Bankengruppe;

Απαντήσεις

Τραπεζικός όμιλος της Γερμανίας που ιδρύθηκε το 1948 και έχει έδρα τη Φραγκφούρτη επί του Μάϊν. Το μετοχικό του κεφάλαιο κατέχεται κατά 80% από το ομοσπονδιακό κράτος και 20% από τα περιφερειακά κρατίδια. Έχει σαν κύριες δραστηριότητες τη χρηματοδότηση στεγαστικών δανείων, των εξαγωγών, έργων προστασίας του περιβάλλοντος, του κοινωνικού τομέα, της εκπαίδευσης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποδομών στις επικοινωνίες, μεταφορές και ενέργεια ενώ στηρίζει σαν σύμβουλος τα προγράμματα ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων. Απαγορεύεται να δέχεται καταθέσεις, να εκτελεί εργασίες επί τρεχούμενων λογαριασμών και να διαπραγματεύεται χρεόγραφα για λογαριασμό τρίτων. Αντλεί χρήματα από την ευρωπαϊκή και αμερικανική αγορά κύρια μέσω της έκδοσης ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης, βραχυπρόθεσμων χρεογράφων, ανακλητών παγκόσμιων ομολόγων, πολυνομισματικών εμπορικών χρεογράφων και ιδιωτικών τοποθετήσεων.Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 10% των μεσο­μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτού.

• Ο όμιλος αποτελείται από: α) την KFW Mittelstandsbank που παρέχει δάνεια σε μικρομεσαίες και νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, χρηματοδοτεί αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων και τιτλοποιεί χρεόγραφα β) την KFW Förderbank που χρηματοδοτεί κύρια επενδύσεις σε ακίνητα, τις υποδομές των κοινοτήτων και ειδικά πιστωτικά ιδρύματα των περιφερειακών κρατιδίων και επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος γ) την KFW IPEX­Bank η οποία χρηματοδοτεί εξαγωγές και έργα υποδομής δ) την αναπτυξιακή τράπεζα KFW Entwicklungsbank η οποία, για λογαριασμό της κυβέρνησης της Γερμανίας, παρέχει κεφάλαια και τεχνική βοήθεια και χρηματοδοτεί επενδυτικά προγράμματα σε αναπτυσσόμενες χώρες και ε) την επενδυτική και αναπτυξιακή εταιρία DEG (Deutsche Investitions und Entvicklungsgesellschaft) που χρηματοδοτεί μακροπρόθεσμα επενδυτικά προγράμματα όλων των τομέων της οικονομίας και συμβάλλει στην ανάπτυξη των ιδιωτικών επιχειρήσεων των αναπτυσσόμενων και υπό μετάβαση οικονομιών.

• Τα ομόλογα της KFW έφεραν την εγγύηση του γερμανικού δημοσίου. Η εγγύηση αυτή καταργείται από 1.7.2005. Επίσης, μετά από ένα συμβιβασμό μεταξύ της γερμανικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η KFW Bankengruppe θα ασκεί όλες τις εμπορικές χρηματοδοτικές δραστηριότητες μέσω μιας ανεξάρτητης μονάδας η οποία από 1.1.2008 δεν θα απολαύει καμίας υποστήριξης από το δημόσιο τομέα. Μέχρι τότε η KFW IPEX­Bank θα λειτουργεί σαν ανεξάρτητη μονάδα αλλά νομικά εντός του ομίλου. Από το 2008 θα καταστεί μία πλήρης ανεξάρτητη θυγατρική του ομίλου και όπως όλες οι εμπορικές τράπεζες θα υπόκειται σε τραπεζική εποπτεία και πλήρη φορολόγηση.Προσθήκη νέας απάντησης