Τι είναι Items for collection;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Items for collection;

Απαντήσεις

Αξίες προς είσπραξη. Μία μεσολαβητική τραπεζική εργασία για την είσπραξη και το διακανονισμό χρεογράφων, νομισμάτων και οργάνων πίστης. Η τράπεζα αναλαμβάνει να εισπράξει για λογαριασμό του πελάτη της το ποσό διαφόρων αξιών και στη συνέχεια αφού παρακρατήσει την προμήθειά της αποδίδει το υπόλοιπο στον πελάτη. Όταν η απόσταση μεταξύ του τόπου κατοικίας του πελάτη - δικαιούχου και του υπόχρεου είναι μεγάλη όπως όταν ο τελευταίος διαμένει στο εξωτερικό, η μεσολαβούσα τράπεζα χρησιμοποιεί μία ανταποκρίτρια τράπεζα για την είσπραξη της αξίας. Με τον όρο αξίες νοούνται: 1) η συναλλαγματική (bill of exchange) και το γραμμάτιο σε διαταγή (bill payable to order) 2) η επιταγή (cheque) και η υποσχετική επιστολή (promissory note) 3) η τραβηκτική (draft) 4) η φορτωτική (bill of lading) και η απόδειξη ταχυδρομείων (post receipt) σχετικά με την άφιξη δεμάτων 5) η ασφαλιστική απόδειξη (insurance receipt) {αβαρία (damage, average)} 6) άλλα εμπορικά έγγραφα όπως το εμπορικό χρεόγραφο (commercial paper) και η άμεση χρέωση τραπεζικών λογαριασμών (direct debit) και 8) τραπεζογραμμάτια ξένων κρατών (foreign exchange banknotes) που δεν μπορούν να ανταλλαγούν στη χώρα της τράπεζας αλλά πρέπει να αποσταλούν σε τράπεζα του εξωτερικού διότι πχ η εγχώρια κεντρική τράπεζα δεν εμπορεύεται τα τραπεζογραμμάτια αυτά ή έχει λήξει η περίοδος κυκλοφορίας των. Έγγραφα που παρουσιάζονται μαζί με τις αξίες σαν δικαιολογητικά είσπραξης είναι, μεταξύ άλλων, το πιστοποιητικό προέλευσης (certificate of origin), η απόδειξη αποστολής (forwarding receipt), το τιμολόγιο (invoice), το αποθετήριο (warehouse receipt), το ενεχυρόγραφο (pawning warrant) και το ασφαλιστήριο (insurance policy). Σημαντικό μέρος της μεσολαβητικής αυτής εργασίας καταλαμβάνει η εξυπηρέτηση του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου με βάση φορτωτικά έγγραφα.Προσθήκη νέας απάντησης