Τι είναι Italian government securities;


Απαντήσεις

Κυβερνητικά χρεόγραφα της Ιταλίας. Τα κυριότερα είναι:

α) BOTs, Buoni Ordinari del Tesoro = έντοκα γραμμάτια του θησαυροφυλακίου με λήξη 3, 6 και 12 μηνών. Εκδίδονται κάθε 15 ημέρες με κατώτερο ποσό εγγραφής τα 1.000 ευρώ, σε τιμή κάτω της ονομαστικής τους αξίας και για το λόγο αυτό δεν φέρουν κουπόνια. Στις δημοπρασίες μετέχουν οι θεσμικοί επενδυτές ενώ οι αποταμιευτές εγγράφονται είτε σε αυτούς είτε στα ταχυδρομικά γραφεία

β) CTZs, Certificati del Tesoro Zero coupon = πιστοποιητικά του θησαυροφυλακίου χωρίς κουπόνια με λήξη 18 και 24 μηνών. Εκδίδονται κάτω της ονομαστικής τους αξίας και δεν αποφέρουν τόκο παρά μόνο στη λήξη τους οπότε ο κομιστής εισπράττει όλη την ονομαστική αξία. Στις δημοπρασίες μετέχουν μόνο οι τράπεζες και εξουσιοδοτημένοι φορείς. Οι αποταμιευτές μπορούν να προμηθευτούν τους τίτλους μέσω αυτών ή από τη δευτερογενή αγορά

γ) BTPs, Buoni del Tesoro Polienali = πολυετή ομόλογα του θησαυροφυλακίου με κατώτερο ποσό τα 1.000 ευρώ και με λήξη 3, 5, 10 και 30 ετών. Οι δημοπρασίες διεξάγονται κάθε μήνα για τα ομόλογα με λήξη 30 ετών και για τα υπόλοιπα κάθε 15 ημέρες. Εκδίδονται κάτω του αρτίου, στο άρτιο ή και πάνω από το άρτιο αλλά σε όλες τις περιπτώσεις τα εξαμηνιαία κουπόνια φέρουν σταθερή απόδοση

δ) CCTs, Certificati di Credito del Tesoro = πιστωτικά πιστοποιητικά του θησαυροφυλακίου με λήξη από 5 έως 7 έτη, με κατώτερο ποσό τα 1.000 ευρώ και με εξαμηνιαία κουπόνια η απόδοση των οποίων υπολογίζεται με βάση την απόδοση των ΒΟTs (τίτλοι μεταβλητού επιτοκίου)

ε) CTS, Certificati del Tesoro à Sconto = πιστοποιητικά του θησαυροφυλακίου κάτω του αρτίου . Πρόκειται για υβριδικό τίτλο που παρουσίαζε χαρακτηριστικά τόσο τίτλου με σταθερή απόδοση (ενσωματωνόταν στην τιμή της έκδοσης που ήταν κατωτέρα της ονομαστικής) όσο και τίτλου με μεταβλητή απόδοση (το ετήσιο κουπόνι έφερε το 50% της απόδοσης του BOT σε 12 μήνες). Εξοφλούνταν κατά τη λήξη τους στην ονομαστική αξία και υπόκειντο σε φόρο 12,5% υπολογιζόμενο επί του επιτοκίου και της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής έκδοσης υπό το άρτιο. Το κατώτερο ποσό εγγραφής στις δημοπρασίες ανερχόταν σε 1.000.000 ευρώ. Οι τελευταίοι υβριδικοί τίτλοι διάρκειας 7 ετών έληξαν το 1994.Προσθήκη νέας απάντησης