Τι είναι Ισοζύγιο;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ισοζύγιο (Statement Of Financial Position);

Απαντήσεις

Το ισοζύγιο είναι ένας πίνακας στον οποίο μεταφέρονται και καταχωρούνται πληροφοριακά στοιχεία από τους λογαριασμούς. Σκοπός της κατάρτισης του είναι σε πρώτη φάση, να εξασφαλίσει την ισότητα χρεώσεων-πιστώσεων κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και ο έλεγχος της ορθότητας μεταφοράς των στοιχείων από το ημερολόγιο στους σχετικούς λογαριασμούς.Προσθήκη νέας απάντησης