Τι είναι Ισολογισμός (Balance Sheet);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ισολογισμός (Balance Sheet);

Απαντήσεις

Ο Ισολογισμός είναι ένας λογιστικός πίνακας που εμφανίζει τα περιουσιακά στοιχεία, τις Υποχρεώσεις και τις Απαιτήσεις μιας επιχείρησης σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνήθως, στο αριστερό του μέρος εμφανίζεται το Ενεργητικό (έσοδα) και στο αριστερό το Παθητικό (έξοδα).Προσθήκη νέας απάντησης