Τι είναι ISO code;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος ISO code;

Απαντήσεις

Κωδικός νομισμάτων του Οργανισμού Διεθνών Προτύπων (International Standardisation Organisation (ISO). Είναι ένας τριψήφιος αποκλειστικός αριθμός που παρέχεται σε κάθε νόμισμα κράτους προκειμένου να αποφεύγεται η σύγχυση σε περίπτωση υιοθέτησης όμοιων κωδικών από δύο διαφορετικά νομίσματα ιδιαίτερα σε περίπτωση ηλεκτρονικής επεξεργασίας μέσω διεθνών συστημάτων πληρωμών, συμψηφισμών, διακανονισμών και αποθετηρίων (SWIFT, CLS, TARGET, FED Wire, Euroclear, Clearstream κλπ). Τα δύο πρώτα γράμματα δείχνουν το κράτος του νομίσματος (π.χ US για τις ΗΠΑ) και το τρίτο τη νομισματική μονάδα (D = dollar, οπότε ο κωδικός ISO του δολαρίου ΗΠΑ είναι USD).Προσθήκη νέας απάντησης