Τι είναι Investment portfolios classification;


Τι σημαίνει Investment portfolios classification;

Απαντήσεις

Ταξινόμηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, με την ευρύτερη έννοια του όρου, μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα με τη στρατηγική διαχείρισης που έχει επιλεγεί:

• Held to Maturity (HTM) = διακρατούμενα μέχρι τη λήξη. Τα χρεόγραφα και άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία αυτών των χαρτοφυλακίων δεν τυγχάνουν διαπραγμάτευσης αλλά διακρατούνται μέχρι τη λήξη. Έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν υπόκεινται σε αποτίμηση, επόμενα δεν καταγράφουν μη πραγματοποιηθείσες ζημίες (unrealised losses) αλλά και το μειoνέκτημα ότι δεν είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που αλλάξουν οι συνθήκες της αγοράς ώστε να πωληθούν και να καταγράψουν πραγματοποιηθέντα κέρδη (realized gains) ή να επενδυθούν σε άλλες συμφέρουσες εκδόσεις και να αποφέρουν μεγάλα κέρδη.

• Held for Trading (HFT) = προοριζόμενα για διαπραγμάτευση. Είναι καθημερινά διαπραγματεύσιμα στις αγορές. Τα χρεόγραφα αυτών πρέπει κατά κανόνα να πωλούνται σε διάστημα 90 ημερών. Εξασφαλίζουν σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα πραγματοποιηθέντα κέρδη διότι σε περίπτωση ανόδου των τιμών μπορεί να πωληθούν οποιαδήποτε στιγμή. Υπόκεινται όμως α) στον κίνδυνο αγοράς σε περίπτωση αρνητικής εξέλιξης των τιμών και β) σε αποτίμηση και επόμενα σε καταγραφή μη πραγματοποιηθέντων κερδών (unrealized gains) ή μη πραγματοποιηθεισών ζημιών (unrealised losses).

• Available-for-Sale (AFS) = διαθέσιμα προς πώληση. Πρόκειται για χρεόγραφα τα οποία ο επενδυτής δεν είναι σε θέση ή είναι απρόθυμος να τα διακρατήσει μέχρι τη λήξη. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι προτίθεται να τα πωλήσει πριν από τη λήξη τους. Στα AFS ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες.Προσθήκη νέας απάντησης