Τι είναι Investment appetite;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Investment appetite;

Απαντήσεις

Επενδυτική όρεξη και σε ελεύθερη μετάφραση «επενδυτική προσδοκία». Μία στρατηγική διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου τίτλων ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων όπου οι χειριστές θέσεων εκμεταλλεύονται τη μεταβλητότητα των αποδόσεων και προσαρμόζουν την επενδυτική τους πολιτική ανάλογα με τις προσδοκίες για την εξέλιξη των τιμών με σκοπό να καταγράψουν κέρδη ή να περιορίσουν τις ζημίες. Ακόμα πιο επιθετικές στρατηγικές είναι η βραχυπρόθεσμη διαπραγμάτευση (short term trading) και η διαπραγμάτευση στη διάρκεια μιας ημέρας (day trading) σύμφωνα με τις οποίες δίδεται η ευχέρεια εκμετάλλευσης των βραχυπρόθεσμων ή καθημερινών διακυμάνσεων των τιμών. Αντίθετη πρακτική αποτελεί to yield to maturity (βλέπε λέξη).Προσθήκη νέας απάντησης