Τι είναι INTERREG;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος INTERREG;

Απαντήσεις

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στα πλαίσια της Κοινότητας μέσω διασυνοριακής, διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας και την ενθάρρυνση της ενοποίησης και της ισόρροπης ανάπτυξης του ευρωπαϊκού εδάφους. Το INTERREG Ι κάλυψε την περίοδο 1989- 1993 ενώ το INTERREG ΙΙ την περίοδο 1994-1999. Για την περίοδο 2000-2006, το INTERREG ΙΙΙ διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 4.875 εκατομμύρια ευρώ που επιβαρύνουν αποκλειστικά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ο προϋπολογισμός αυτός κατανέμεται σε πιστώσεις που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε κράτος μέλος, αλλά στο επίπεδο προγραμμάτων πίστωσης είναι συνολικός για το σύνολο κάθε ζώνης συνεργασίας χωρίς κατανομή ανά χώρα. Κάθε κοινοτική χρηματοδότηση στα πλαίσια του INTERREG ΙΙΙ πραγματοποιείται με βάση τον τομέα εφαρμογής των διαρθρωτικών ταμείων και των διατάξεων σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών. Η κοινοτική πρωτοβουλία συγχρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η συμβολή του ΕΤΠΑ ανέρχεται μέχρι το 75% του συνολικού κόστους στις περιοχές του Στόχου 1 και μέχρι το 50% σε άλλες επιλέξιμες περιοχές. Με την προοπτική της διεύρυνσης, η νέα φάση του INTERREG αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας. Ενθαρρύνεται έντονα η συνεργασία στην οποία συμμετέχουν οι εξαιρετικά απομεμακρυσμένες περιοχές, τα Βαλκάνια και οι νησιωτικές περιοχές. Η κοινοτική πρωτοβουλία υλοποιείται σε τρία ξεχωριστά σκέλη: α) διασυνοριακή συνεργασία : προώθηση ενοποιημένης περιφερειακής ανάπτυξης σε παραμεθόριες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνόρων και ορισμένων θαλάσσιων περιοχών β) διεθνική συνεργασία: συμβολή στην αρμονική ενοποίηση του εδάφους σε ολόκληρη την Κοινότητα γ) διαπεριφερειακή συνεργασία: βελτίωση των πολιτικών και των τεχνικών για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή με τη βοήθεια διεθνικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας.Προσθήκη νέας απάντησης