Τι είναι Interpolation and extrapolation;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνουν οι όροι Interpolation και extrapolation;

Απαντήσεις

1) interpolation (παρεμβολή) είναι η μέθοδος πρόβλεψης για την προσέγγιση μιας μελλοντικής άγνωστης αξίας (π.χ της τιμής μιας μετοχής ή της απόδοσης ενός ομολόγου) μέσω της χρήσης δύο γνωστών αξιών σε μια ακολουθία αριθμών

2) extrapolation (παρεκβολή) είναι η εκτίμηση μιας αξίας που βασίζεται στην επέκταση μιας γνωστής ακολουθίας αξιών ή γεγονότων πέραν της περιοχής των στοιχείων της βάσης δεδομένων ή άλλως είναι η προβολή καμπύλης στο μέλλον. Κλασσικό παράδειγμα extrapolation είναι η τεχνική ανάλυση στην οποία οι κερδοσκόποι λαμβάνουν υπόψη τη συμπεριφορά των τιμών στο παρελθόν για να προβλέψουν τις μελλοντικές εξελίξεις και να καθορίσουν το σημείο εισόδου και εξόδου στην και από την αγορά.Προσθήκη νέας απάντησης