Τι είναι International Energy Agency (IEA);


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Αυτόνομο ίδρυμα που συνδέεται με τον ΟΟΣΑ και έχει έδρα το Παρίσι. Ιδρύθηκε το 1974, μετά το πετρελαϊκό σοκ του 1973-74, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης με τη σύσταση ειδικού αποθεματικού πετρελαίου, τη μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο και τη διανομή με δίκαιο τρόπο των αποθεμάτων. Η αποστολή του είναι η ενεργειακή ασφάλεια, η διαρκής οικονομική ανάπτυξη μέσω της διανομής επαρκούς ενέργειας στα κράτη μέλη και η προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση την πολιτική για την αλλαγή του κλίματος, τις μεταρρυθμίσεις της ενεργειακής αγοράς, τη συνεργασία για την προώθηση της νέας ενεργειακής τεχνολογίας και την προσέγγιση και συνεννόηση με τους κύριους παραγωγούς όπως τον ΟΠΕΚ και τη Ρωσική Ομοσπονδία και τους κύριους καταναλωτές όπως την Κίνα και την Ινδία. Επιπρόσθετα, επεμβαίνει σε θέματα υπερβολικής αύξησης των τιμών ενέργειας, διενέργειας επιτακτικών επενδύσεων για την έρευνα και εξόρυξη πετρελαίου και τη βελτίωση του εξοπλισμού των διυλιστηρίων και του μηχανολογικού εξοπλισμού και άλλων ενεργειακών εγκαταστάσεων με τελικό στόχο την εξασφάλιση επάρκειας των ενεργειακών πηγών.

♦ Η Γραμματεία του ΙΕΑ αποτελείται από 190 άτομα προερχόμενα από 26 κράτη μέλη τα περισσότερα των οποίων είναι εμπειρογνώμονες για ενεργειακά θέματα και ειδικοί στη στατιστική. Συλλέγει και αναλύει δεδομένα σχετικά με την ενεργειακή πολιτική, οργανώνει υψηλού επιπέδου ερευνητικά σεμινάρια, αξιολογεί την ενεργειακή πολιτική μελών και μη μελών, καταρτίζει προβολές για το μέλλον αναφορικά με τα αποθέματα των ενεργειακών πηγών, υποβάλλει μελέτες ιδιαίτερα για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές και εισηγείται συστάσεις προς κυβερνήσεις για ενεργειακά θέματα.

♦ Στα πλαίσια του ΙΕΑ λειτουργούν οι εξής ομάδες εργασίας και επιτροπές:

· η Διαρκής Ομάδα Εργασίας για Επείγοντα Θέματα (Standing Group on Emergency Questions (SEQ). Είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία του ΙΕΑ για κατεπείγοντα θέματα και τη συλλογική αντίδραση σε τυχόν διακοπή παροχής ενέργειας

· η Διαρκής Ομάδα Εργασίας για την Αγορά Πετρελαίου (Standing Group on the Oil Market (SOM). Παρακολουθεί και αναλύει τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες εξελίξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιδρούν έγκαιρα στις αλλαγές των ενεργειακών συνθηκών

· η Διαρκής Ομάδα Εργασίας για τη Μακροπρόθεσμη Συνεργασία (Standing Group on Long- Term Co-operation (SLT). Ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την εξασφάλιση της συλλογικής ενεργειακής ασφάλειας, βελτιώνει την οικονομική επάρκεια του ενεργειακού τομέα και προωθεί την προστασία του περιβάλλοντος αναφορικά με την προμήθεια και χρήση των υπηρεσιών ενέργειας

· η Διαρκής Ομάδα Εργασίας για τον Παγκόσμιο Ενεργειακό Διάλογο (Standing Group on Global Energy Dialogue (SGD). Είναι αρμόδια για τη συνεργασία με χώρες εκτός ΙΕΑ όπως τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Κίνα και την Ινδία. Πολλά σχετικά projects βασίζονται σε περιφερειακή και τομεακή εμπειρία και εκτελούνται με τη συνδρομή άλλων Τμημάτων του ΙΕΑ. Ο IEA παρέχει ένα πλαίσιο για περισσότερα από 40 διεθνή ενεργειακά projects συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα που αφορούν την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή γνωστά σαν Implementing Agreements.

· η Επιτροπή για την Ενεργειακή Έρευνα και Τεχνολογία (Committee on Energy Research and Technology (CERT). Συντονίζει και προωθεί την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών με στόχο να αντιμετωπισθούν οι προκλήσεις του ενεργειακού τομέα. Για το σκοπό αυτό λειτουργούν 4 ομάδες εργασίας: α) η Ομάδα Εργασίας για τα Ορυκτά Καύσιμα (Working Party on Fossil Fuels) β) η Ομάδα Εργασίας για τις Ανανεώσιμες Ενεργειακές Τεχνολογίες (Working Party on Renewable Energy Technologies γ) η Ομάδα Εργασίας για τις Ενεργειακές Τεχνολογίες προς τον Τελικό Χρήστη (Working Party Energy End-Use Technologies) και δ) η Ομάδα Εργασίας Συντονιστικής Επιτροπής για τη Δύναμη Τήξης (Fusion Power Co- ordinating Committee).

♦ Μέλη του IEA είναι τα εξής κράτη: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Ιαπωνία, Καναδάς, Κάτω Χώρες Λουξεμβούργο, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Νότιος Κορέα, Τσεχική Δημοκρατία. Συμμετέχουν με ειδική συμφωνία: Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σουηδία, Τουρκία, Φινλανδία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στις εργασίες του IEA. Η Σλοβακία και η Πολωνία έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης η οποία γίνεται αποδεκτή.

Προσθήκη νέας απάντησης