Τι είναι Institute of International Finance (IIF);


Απαντήσεις

Ίδρυμα Διεθνούς Χρηματοοικονομικής. Ιδρύθηκε το 1983 και αποτελεί το μόνο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό ίδρυμα. Συμμετέχουν περισσότερα από 350 μέλη από 65 χώρες. Τακτικά μέλη είναι πιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικές τράπεζες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις και επενδυτικές εταιρίες διαχείρισης διαθεσίμων. Αντεπιστέλλοντα μέλη και ειδικά έμμεσα μέλη είναι πολυεθνικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, εμπορικές εταιρίες, εταιρίες παροχής εξαγωγικών πιστώσεων, ιδρύματα παροχής πολύπλευρων υπηρεσιών, χρηματιστήρια, κεντρικές τράπεζες και εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης. Εδρεύει στην Ουάσινγκτον D.C και το Διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, που είναι σήμερα ο πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της Deutsche Bank Ζόζεφ Άκερμαν, τον πρώτο Αντιπρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο-Ταμία, τον Αντιπρόεδρο, 26 μέλη και τον Γραμματέα του Δ.Σ. Το IIF έχει σαν σκοπό να υποστηρίζει τη συνεργασία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και την προώθηση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας προσφέροντας: α) υψηλής ποιότητας και αντικειμενική ανάλυση και έρευνα για τις αναδυόμενες αγορές και για άλλα θέματα χρηματοπιστωτικού ενδιαφέροντος β) ανάλυση και προτάσεις για τη ρύθμιση οικονομικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων γ) συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές και διεθνείς οργανισμούς με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας, της σταθερότητας και της ανταγωνιστικότητας του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος δ) ένα βήμα διαλόγου μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ε) την καταγραφή των καλύτερων πρακτικών και προτύπων σε τομείς όπως η ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, η εταιρική διακυβέρνηση και η συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο ζ) εκπαίδευση και επιμόρφωση η) αναφορές και πληροφορίες για 50 βασικές αναδυόμενες αγορές, την τριετή έρευνα «Capital Flows to Emerging Market Economies» και το Μηνιαίο Δελτίο.Προσθήκη νέας απάντησης