Τι είναι Income risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Income risk;

Απαντήσεις

Κίνδυνος εισοδήματος. Η πιθανότητα μείωσης της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου τίτλων λόγω της πτώσης των επιτοκίων. Ο κίνδυνος εισοδήματος είναι γενικά μεγαλύτερος για τα χρηματοοικονομικά μέσα της αγοράς χρήματος και τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα και ελάχιστος για τα μακροπρόθεσμα ομόλογα.Προσθήκη νέας απάντησης