Τι είναι το ΙΚΑ;


Απαντήσεις





Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συντομογραφικά Ι.Κ.Α. είναι κρατικός φορέας κύριας και επικουρικής άλλοτε ασφάλισης στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε το 1934.

http://www.ika.gr/



Προσθήκη νέας απάντησης