Τι είναι Idiosyncratic Risk;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Idiosyncratic Risk;

Απαντήσεις

Κίνδυνος ιδιοσυγκρασίας. Ένας μη συστηματικός κίνδυνος που δεν σχετίζεται με τον κίνδυνο της συνολικής αγοράς αλλά αφορά τις επενδύσεις μίας μόνο επιχείρησης σε περιορισμένο αριθμό και είδος κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από την αλλαγή των τιμών που οφείλεται σε ιδιαίτερες περιστάσεις ενός συγκεκριμένου χρεογράφου ή ενός μικρού αριθμού επενδεδυμένων χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Μπορεί να αντιμετωπισθεί μέσω της διαφοροποίησης της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου.Προσθήκη νέας απάντησης