Τι είναι Hybrid security;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Hybrid security;

Απαντήσεις





Υβριδικό χρεόγραφο. Είναι ένα χρεόγραφο που συνδυάζει δύο ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα. Συνήθως, συνδυάζει χαρακτηριστικά χρεωστικών και μετοχικών ομολόγων. Το πιο κοινό παράδειγμα αναφέρεται σε ένα μετατρέψιμο ομόλογο που φέρει τα χαρακτηριστικά ενός κανονικού ομολόγου αλλά επηρεάζεται σημαντικά από τις διακυμάνσεις της τιμής της μετοχής στην οποία είναι μετατρέψιμο. Νέοι τύποι υβριδικών χρεογράφων έχουν πρόσφατα αναπτυχθεί και διακρίνονται για την πολυπλοκότητα των συνδυασμών χρηματοοικονομικών μέσων.



Προσθήκη νέας απάντησης