Τι είναι Hybrid financial instruments;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Hybrid financial instruments;

Απαντήσεις

Υβριδικά χρηματοοικονομικά μέσα. Πρόκειται για καινοτομίες στα μέσα επένδυσης ή χρηματοδότησης με την καθιέρωση νέων τύπων που στηρίζονται συνήθως σε διαφοροποίηση υφισταμένων χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι τα ομόλογα, οι μετοχές, οι πράξεις με αξία δύο ημερών ή τα προθεσμιακά συμβόλαια και τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options). Η εισαγωγή τους επιβάλλεται για την αντιμετώπιση των ατελειών της αγοράς όπως είναι το κόστος των συναλλαγών, το κόστος της παρακολούθησης της αποδοτικότητας της επένδυσης, οι περιορισμοί από κυβερνητικές κανονιστικές διατάξεις, η φορολόγηση και η κατάτμηση της αγοράς. Σύμφωνα με ένα άλλο ορισμό, είναι ένα πακέτο που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερα και διαφορετικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου τα οποία συνήθως κινούνται παράλληλα και αλληλοεπηρεάζονται

· Τέτοιες καινοτομίες κατά καιρούς υπήρξαν το ομόλογο με δικαίωμα του εκδότη να το ανακαλέσει πριν από τη λήξη (callable bond), τα ομόλογα διπλών νομισμάτων (dual currency bonds) τα οποία πληρώνουν το κεφάλαιο σε ένα νόμισμα και τα κουπόνια σε άλλο, τα ευρωομόλογα που έχουν σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η καταβολή του παρακρατούμενου στην πηγή φόρου (withholding tax), οι προνομιούχες μετοχές της αγοράς χρήματος (money market preferred stock or called auction rate preferred) οι οποίες πληρώνουν ένα σταθερό μέρισμα και παρέχουν προνόμια έναντι των απλών μετόχων αλλά το μέρισμα μπορεί να μειωθεί σε περιόδους κρίσης, τα χρεόγραφα κυμαινόμενου επιτοκίου που μπορεί να προσφέρουν ένα σταθερό επιτόκιο π.χ για τα δύο πρώτα χρόνια και μεταβλητό για τα επόμενα ανάλογα με την εξέλιξη ενός δείκτη (adjustable rate notes), τα ομόλογα που συνδέονται με την εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου (oil-linked bonds) τα οποία πληρώνουν στη λήξη το κεφάλαιο και ένα επί πλέον ποσό εάν η τιμή του πετρελαίου υπερβεί π.χ τα 50 δολάρια το βαρέλι κλπ.

· Υβριδικό μέσο εξέδωσε και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος που ολοκληρώθηκε την 19.10.2004 με το κλείσιμο του βιβλίου προσφορών. Η έκδοση περιελάμβανε τίτλους χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetuals) ενώ η Τράπεζα διατήρησε το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης μετά την πάροδο δεκαετίας. Εκδόθηκαν τίτλοι αξίας 350.000.000 ευρώ και τίτλοι 150 .000.000 δολαρίων ΗΠΑ. Καινοτόμος χαρακτηρίσθηκε και ο τρόπος υπολογισμού της απόδοσης που δεν στηρίχτηκε στο Libor ή στο Euribor αλλά στην απόδοση του δεκαετούς Constant-Maturity-Swap, CMS (βλέπε όρο). Ειδικά για τον πρώτο χρόνο, η απόδοση προσδιορίσθηκε στο ελκυστικό επιτόκιο του 6,25% για το ευρώ και στο 6,75% για το δολάριο ΗΠΑ. Μετά τον πρώτο χρόνο, η απόδοση προκύπτει με βάση το δεκαετές swap rate του CMS πλέον 0,125% με μέγιστη απόδοση 8%. Αγοραστές των τίτλων δεν ήσαν μόνο θεσμικοί επενδυτές του εξωτερικού αλλά και διεθνείς ιδιωτικές τράπεζες της Ασίας και της Ευρώπης.

· Υβριδικό μέσο, απευθυνόμενο στους θεσμικούς επενδυτές, εξέδωσε η Barclays Bank την 24.11.2004. Η Τράπεζα πώλησε προνομιούχες μετοχές της αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έναντι έκδοσης ομολόγων χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetuals) αλλά με δικαίωμα αυτής να τα επαναγοράσει μετά από 10 χρόνια. Τα ομόλογα έχουν απόδοση 105 basis points πάνω από το μέσο swap rate. Εάν δεν ασκηθεί το δικαίωμα επαναγοράς τα ομόλογα μετατρέπονται σε τίτλους κυμαινόμενου επιτοκίου (floating rate notes) που πληρώνουν 105 basis points πάνω από το τρίμηνο Euribor.Προσθήκη νέας απάντησης