Τι είναι Hub;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Hub;

Απαντήσεις

Κόμβος, ή κομβικό σημείο συγκέντρωσης, αποστολής και αναδιανομής προς μία περιοχή. Στην πληροφορική σημαίνει την κεντρική συσκευή δικτυακής διασύνδεσης που υποδέχεται ένα καλώδιο δικτύου το οποίο στη συνέχεια εξέρχεται σε μία σειρά καλωδίων κάθε ένα από τα οποία συνδέεται με διαφορετικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Χρησιμοποιείται σε ένα δίκτυο τοπικής περιοχής (Local Area Network, LAN) για να δημιουργήσει ένα μικρότερης έκτασης δίκτυο μεταξύ Η/Υ. Ένα hub διαθέτει πολλές πύλες. Όταν ένα πακέτο φθάσει σε μία πύλη, αντιγράφεται προς τις άλλες πύλες ώστε όλες οι συνιστώσες ενός LAN να μπορούν να δουν όλα τα πακέτα. Το hub είναι η συσκευή που συνδέει και τους διακομιστές (servers) με τους πελάτες (clients). Χρησιμοποιείται και στους δρομολογητές (routers), τους διακόπτες παρακολούθησης και ελέγχου (switches), τις κάρτες δικτύου (network cards) και τα σημεία ασύρματης πρόσβασης (Wireless Access Points, WAPs, βλέπε όρο). Ένας κόμβος τεχνητής νοημοσύνης (intelligent hub) ενσωματώνει πρόσθετα χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν σε ένα διαχειριστή (administrator) να παρακολουθεί την κυκλοφορία και να παραμετροποιεί κάθε πύλη στο hub. Ένας άλλος τύπος κόμβου ονομάζεται switching hub και έχει τη δυνατότητα να διαβάζει τον προορισμό του πακέτου δεδομένων και στη συνέχεια να το προωθεί στη σωστή πύλη.Προσθήκη νέας απάντησης