Τι είναι Hourly labour cost;


Απαντήσεις

Ωριαίο εργατικό κόστος. Το εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας που περιλαμβάνει τα μικτά ημερομίσθια και τους μισθούς, τα πάσης φύσεως επιδόματα, τις εργοδοτικές εισφορές για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, τη δαπάνη επιμόρφωσης, το κόστος των προσλήψεων και τους σχετικούς με την απασχόληση φόρους, εξαιρουμένων των επιδοτήσεων. Το ωριαίο κόστος προκύπτει εάν διαιρέσουμε το συνολικό ποσό του κόστους με το σύνολο των ωρών εργασίας συμπεριλαμβανομένης της υπερωριακής απασχόλησης.Προσθήκη νέας απάντησης