Τι είναι Hot issues;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Hot issues;

Απαντήσεις

Εκδόσεις χρεογράφων με δημόσια προσφορά η οποία υπερκαλύπτεται λόγω της μεγάλης ζήτησης. Τα χρεόγραφα αυτά πωλούνται στη συνέχεια στη δευτερογενή αγορά σε τιμή ανωτέρα της ονομαστικής τους αξίας (above par).Προσθήκη νέας απάντησης