Τι είναι Home Equity technique;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Home Equity technique;

Απαντήσεις

Ειδική τεχνική δανεισμού από τις τράπεζες με εξασφάλιση την υποθήκευση ακινήτου ιδιοκτησίας του δανειολήπτη. Το δάνειο φέρει χαμηλό επιτόκιο ίσο με αυτό των συνήθων στεγαστικών δανείων και με διάθεση του προϊόντος του δανείου για καταναλωτικούς ή επενδυτικούς σκοπούς ή για κάλυψη άλλων αναγκών. Σχετική αλλά όχι όμοια είναι και η λειτουργία του αντιστραμμένου ενυπόθηκου δανείου (βλέπε όρο Reverse mortgage). Στο home equity το πιστωτικό όριο του πελάτη – χρεώστη είναι μεταβλητό και εξαρτάται από την εκάστοτε αγοραία αξία του υποθηκευμένου ακινήτου. Η τεχνική δανεισμού home equity λειτουργεί ενδεικτικά με τους ακόλουθους τρόπους:

· Ο δανειολήπτης έχει λάβει ήδη ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο. Μπορεί, όμως, να αξιοποιήσει όλη την αγοραία αξία του υποθηκευμένου ακινήτου που αγόρασε για να χρηματοδοτεί άλλες ανάγκες του. Εάν π.χ αγόρασε μία οικία έναντι 200.000 ευρώ αλλά η τράπεζά του τον χρηματοδότησε μόνο με 150.000 ευρώ, η ίδια τράπεζα μπορεί να του χορηγήσει για όλη τη διάρκεια του στεγαστικού δανείου μία ανοικτή πίστωση για το υπόλοιπο των 50.000 ευρώ. Η ανοικτή αυτή πίστωση θα επιβαρύνεται με το χαμηλό επιτόκιο του στεγαστικού δανείου ενώ εάν ο δανειολήπτης προβεί σε εκταμίευση δεν του επιβάλλεται περιορισμός στο είδος της δαπάνης που θα επιλέξει όπως για παράδειγμα το προϊόν του συμπληρωματικού δανείου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορά οικιακού εξοπλισμού, κάλυψη διαφόρων καταναλωτικών αναγκών συμπεριλαμβανομένης της αγοράς αυτοκινήτου ή των δαπανών σπουδών. Με τον τρόπο αυτό ο δανειολήπτης έχει άμεση πρόσβαση σε μετρητά και απαλλάσσεται από το επί πλέον κόστος της προσημείωσης υποθήκης για κάθε δανειοδότηση αυτού. Το όριο της ανοικτής πίστωσης μειώνεται με κάθε εκταμίευση και αυξάνεται στο μέτρο της εξόφλησης των προηγούμενων εκταμιεύσεων δηλαδή λειτουργεί σαν επαναλαμβανόμενη πίστωση μέχρι την ολική αποπληρωμή του αρχικού στεγαστικού δανείου. 

· Ο δανειολήπτης δεν έχει λάβει στεγαστικό δάνειο από την τράπεζα αλλά υποθηκεύει το ακίνητο αυτού για να λάβει δάνειο το οποίο συνήθως συνδέεται με κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα της τράπεζάς του. Η τράπεζα, δηλαδή, υποθηκεύει το ακίνητο του δανειολήπτη για όλο ή μέρος της αξίας του και στη συνέχεια αναλαμβάνει να επενδύσει το ποσό που δανείζει στον πελάτη σε χρηματοπιστωτικά μέσα που αποφέρουν μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου με το οποίο επιβαρύνεται το δάνειο. Το κέρδος για τον δανειολήπτη είναι η διαφορά του επιτοκίου με την προϋπόθεση ότι δεν θα προκύψει κίνδυνος αγοράς λόγω μεγάλης μεταβολής των επιτοκίων. Στις περιπτώσεις αυτές, συνήθως, προσφέρεται επενδυτικό προϊόν με εγγυημένη την επιστροφή του κεφαλαίου όχι όμως και των τόκων. Η κατηγορία αυτή δανεισμού είναι σημαντική για το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα διότι α) 80% των Ελληνικών νοικοκυριών διαθέτει ιδιόκτητη οικία και β) η αξία της ιδιόκτητης αξίας των νοικοκυριών ανέρχεται στο 650% του ΑΕΠ.

Η τεχνική του home equity είχε αναπτυχθεί ήδη από το 1945 στις ΗΠΑ και στη συνέχεια στην Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες αποβλέπουν στον συνεχή δανεισμό και μερικές φορές εφόρου ζωής των πελατών τους που έλαβαν στεγαστικό δάνειο ή διαθέτουν ακίνητη περιουσία. Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν εξοφλεί τις υποχρεώσεις του, το υποθηκευμένο ακίνητο εκπλειστηριάζεται και η τράπεζα εισπράττει την απαίτησή της.Προσθήκη νέας απάντησης