Τι είναι Home bias effect;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Home bias effect;

Απαντήσεις

Home bias effect είναι η στρατηγική διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων που βασίζεται κύρια ή αποκλειστικά στην επένδυση στις εθνικές αγορές. Μπορεί να συναντάται τόσο στα εγχώρια χαρτοφυλάκια όσο και στα διεθνή επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Οι λόγοι που ένας επενδυτής προτιμά να τοποθετεί τις αποταμιεύσεις του στις εγχώριες αγορές είναι οι εξής:

· έχει επαρκή πληροφόρηση για τις αγορές της χώρας του μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης και των προσωπικών επαφών με στελέχη επιχειρήσεων και επενδυτικών εταιριών. Παράλληλα, επιθυμεί να αποφύγει τον κίνδυνο που επάγεται η ασύμμετρη πληροφόρηση για τις επενδυτικές ή χρηματιστηριακές αγορές των άλλων χωρών

· επιθυμεί να αποφύγει τον συναλλαγματικό κίνδυνο που φέρουν επενδύσεις σε ξένο νόμισμα

· πιθανόν να υπάρχουν κανονιστικοί περιορισμοί, υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις και υψηλό κόστος συναλλαγών στις διεθνείς αγορές

· επηρεάζεται από τους διαχειριστές υποκαταστημάτων ή γραφείων επενδυτικών εταιριών ή τους διαμεσολαβητές (brokers) που με τη σειρά τους δεν έχουν επαρκή γνώση των αγορών των άλλων χωρών και ιδιαίτερα αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς και εισηγούνται στους πελάτες τους την επένδυση στις τοπικές αγορές.

Ένας επενδυτής μπορεί να προτιμά τις διεθνείς αγορές αλλά σε δεδομένη στιγμή ενδέχεται να μεταβάλει τη στρατηγική του όπως για παράδειγμα όταν οι διεθνείς αγορές είναι ασταθείς και ενέχουν μεγάλο πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο αγοράς. Στην περίπτωση αυτή υιοθετεί και αυτός περιστασιακά το σύνδρομο επένδυσης στις εγχώριες και μόνο αγορές.Προσθήκη νέας απάντησης