Τι είναι Holding company;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Holding company;

Απαντήσεις

Εταιρεία συμμετοχών. Μία εταιρεία η οποία συγκεντρώνει μεταξύ άλλων στο χαρτοφυλάκιό της την πλειοψηφία των μετοχών άλλων εταιρειών που λογίζονται θυγατρικές της. Χρηματοπιστωτική εταιρεία συμμετοχών (financial holding company) είναι η εταιρία οι θυγατρικές της οποίας είναι αποκλειστικά ή κύρια πιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικές εταιρείες ή άλλα χρηματοδοτικά ιδρύματα από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι πιστωτικό ίδρυμα ή επενδυτική εταιρεία. Η σύσταση μιας εταιρίας συμμετοχών αποβλέπει στην αύξηση της εξουσίας των μεγάλων μετόχων που με τον τρόπο αυτό μπορούν να ελέγχουν μία σειρά συνήθως ομοειδούς αντικειμένου επιχειρήσεων.Προσθήκη νέας απάντησης