Τι είναι Hard landing;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Hard landing;

Απαντήσεις

Hard landing = ανώμαλη προσγείωση. Στην οικονομική σημαίνει την απότομη μετάβαση, μετά από μία περίοδο έντονης ανάπτυξης της οικονομίας, στην οικονομική επιβράδυνση. Για παράδειγμα, μία οικονομία αναπτύσσεται για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με ρυθμούς πάνω από 4%. Hard landing έχουμε όταν οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ περιορισθούν στο 1% με 2%. Η απότομη προσγείωση μπορεί να οφείλεται και σε αδέξιους χειρισμούς της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής που στόχευαν στη συγκράτηση των πληθωριστικών πιέσεων. Το αντίθετο οικονομικό φαινόμενο είναι η ομαλή προσγείωση (βλέπε όρο Soft landing).Προσθήκη νέας απάντησης