Τι είναι Growth Funds;


Απαντήσεις

Αναπτυξιακά κεφάλαια. Αυτά τα κεφάλαια τοποθετούνται σε εταιρίες με καλές προοπτικές ανάπτυξης και αύξησης των κερδών τους στο μέλλον. Οι διαχειριστές των Growth Funds είναι πρόθυμοι να αναλάβουν μεγαλύτερο κίνδυνο και να πληρώσουν ένα τίμημα μεγαλύτερο από την ονομαστική αξία των μετοχών (premium) σε μια προσπάθεια να κτίσουν ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών εταιριών με κέρδη μεγαλύτερα του μέσου όρου της αγοράς ή με προοπτική αύξησης της αξίας των στο μέλλον. Επειδή, όμως, οι μετοχές των εταιριών αυτών είναι ευαίσθητες στον οικονομικό κύκλο, παρουσιάζουν μεγάλη μεταβλητότητα και πέφτουν σε περίοδο οικονομικής επιβράδυνσης ή πιστωτικής κρίσης αναλαμβάνεται μεγαλύτερος κίνδυνος και απαιτούν επαυξημένες λειτουργικές δαπάνες για την παρακολούθηση της πορείας αυτών και την έγκαιρη πώλησή τους σε περίοδο κρίσεων.Προσθήκη νέας απάντησης