Τι είναι Goodwill;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Goodwill;

Απαντήσεις

Goodwill σημαίνει η φήμη της επιχείρησης. Πρόκειται για την αξία της επιχείρησης που υπερβαίνει τα καθαρά στοιχεία του ενεργητικού. Αντανακλά την αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως τη φήμη, το σήμα κατατεθέν, τις καλές σχέσεις με τους πελάτες, την επαγγελματικότητα και ηθική των υπαλλήλων και άλλους παράγοντες που βελτιώνουν την προς τα έξω εικόνα της επιχείρησης. Διακρίνεται σε: α) συμφυή φήμη (inherent goodwill) που αντανακλά τα θετικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης και είναι δύσκολο να αποτιμηθεί. Αυτό το είδος της φήμης δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό β) εξαγορασθείσα φήμη (purchased goodwill) η οποία είναι η επί πλέον αξία πέραν του ευλόγου τιμήματος εξαγοράς των καθαρών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης. Άλλως, goodwill είναι μία λογιστική έννοια που περιγράφει την αξία μιας επιχείρησης που δεν έχει σχέση με τα πάγια υλικά ή απτά περιουσιακά στοιχεία αυτής.Προσθήκη νέας απάντησης