Τι είναι Gearing;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Gearing;

Απαντήσεις

Gearing = Μόχλευση. Είναι η σύγκριση των μακροπρόθεσμων δανείων σταθερού επιτοκίου μιας επιχείρησης με το ενεργητικό της. Γενικά, δύο μέθοδοι χρησιμοποιούνται: α) η μόχλευση του ισολογισμού υπολογίζεται διαιρώντας τα μακροπρόθεσμα δάνεια με το μετοχικό κεφάλαιο β) η μόχλευση του λογαριασμού κερδών και ζημιών υπολογίζεται διαιρώντας τις πληρωμές σταθερού επιτοκίου της περιόδου με τα κέρδη της περιόδου.Προσθήκη νέας απάντησης