Τι είναι Gap Analysis;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Gap Analysis;

Απαντήσεις

Ανάλυση των ανοιγμάτων ή ανάλυση των χασμάτων και κενών. Μία ανάλυση που προκύπτει από τη διαδικασία των άριστων δεικτών αναφοράς (benchmarking) ή άλλων αξιολογήσεων. Όταν γίνει κατανοητή ποια είναι η γενική προσδοκία της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης, είναι δυνατή η σύγκρισή της με την τρέχουσα αποδοτικότητα αυτής. Αυτή η ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε στρατηγικό ή λειτουργικό επίπεδο και αποβλέπει στη διαπίστωση των αδυναμιών και τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη αυτών ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα της συγκεκριμένης επιχείρησης. Η ίδια ανάλυση μπορεί να γίνει π.χ για την αγορά και εγκατάσταση ενός μηχανογραφικού συστήματος. Ξεκινάμε από τις προσδοκίες της επιχείρησης για το όφελος που θα προκύψει από την αγορά αυτή και διαπιστώνουμε τα χάσματα ή τα κενά που προέκυψαν. Στην περίπτωση αυτή, η gap analysis δεν αρκείται μόνο στην ανωτέρω διαπίστωση αλλά καταλήγει σε προτάσεις για τη βελτίωση των ωφελειών είτε μέσω της βελτίωσης των δυνατοτήτων του μηχανογραφικού λογισμικού ή μέσω της ένταξης περισσοτέρων δραστηριοτήτων στη μηχανογραφική επεξεργασία. Άλλως, gap αnalysis είναι η μελέτη τι κάνει μία επιχείρηση σήμερα και τι το καλύτερο μπορεί να κάνει στο μέλλον ή είναι η επισήμανση του κενού (gap) στην αγορά δηλαδή η τεχνική της ανάλυσης που εξετάζει τι όφελος θα προκύψει από τη βελτίωση της οργάνωσης της επιχείρησης και της επέκτασης σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που ζητά η αγορά ή πως η επιχείρηση θα καλύψει τις αδυναμίες της προκειμένου να αυξήσει το μερίδιό της στην αγορά έναντι των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.Προσθήκη νέας απάντησης