Τι είναι FVA;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Fair Value Accounting (FVA);

Απαντήσεις

Fair Value Accounting σημαίνει εύλογη λογιστική αξία. Μία αρχή αποτίμησης που καθιερώνει τη χρήση είτε της τιμής της αγοράς, όπου αυτή υπάρχει, ή μία εκτίμηση της τιμής της αγοράς σαν την παρούσα αξία των αναμενόμενων χρηματορροών, προκειμένου να υπολογισθεί η αξία χρηματοπιστωτικών μέσων στον ισολογισμό. Οι διαπραγματευόμενες τιμές στις οργανωμένες και δραστήριες αγορές είναι η καλύτερη προσέγγιση της εύλογης αξίας. Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες τιμές, τότε ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας πραγματοποιείται αναλογικά με βάση την υπάρχουσα πληροφόρηση για παρόμοια χρηματοπιστωτικά προϊόντα.Προσθήκη νέας απάντησης