Τι είναι Futures;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Futures;

Απαντήσεις

Ελληνικά: συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ). Είναι μια δεσμευτική συμφωνία αγοράς ή πώλησης μιας σταθερής ποσότητας και ποιότητας ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου (underlying instrument) σε μια μελλοντική ημερομηνία και σε συμφωνημένη τιμή που καθορίζονται κατά την υπογραφή του συμβολαίου. Μεταξύ άλλων, υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι οι τιμές συναλλάγματος, τα επιτόκια, τα ομόλογα και οι δείκτες (Libor, Euribor κλπ).

· Ένα ΣΜΕ διαπραγματεύεται σε ένα οργανωμένο χρηματιστήριο παραγώγων. Η μελλοντική ημερομηνία καλείται ημέρα παράδοσης (delivery date) ή τελική ημερομηνία διακανονισμού (final settlement date). H συμφωνημένη τιμή καλείται μελλοντική τιμή (future price). Η τιμή του υποκειμένου μέσου καλείται τιμή διακανονισμού (settlement price). Για να εξέλθει από τη σύμβαση πριν από την ημερομηνία διακανονισμού, ο κάτοχος μιας θέσης future πρέπει να αντισταθμίσει τη θέση του ή με την πώληση μιας θέσης long ή με την επαναγορά μιας θέσης short, στην πραγματικότητα δηλαδή κλείνοντας τη θέση του στο future και απαλλασσόμενος από τις υποχρεώσεις της σύμβασης.

· Είναι ένα ευέλικτο παράγωγο μέσο (derivative) που αποσκοπεί στην προστασία του επενδυτή από τη μεταβλητότητα των τιμών (hedging), την απόληψη ενός λογικού κέρδους (profit taken) με την αγορά ενός future όταν προβλέπεται αύξηση της τιμής του στο μέλλον ή με την πώληση αυτού όταν αναμένεται μία μείωση της τιμής του στο μέλλον και την κερδοσκοπία (speculation) οπότε λειτουργεί σαν χρηματικό στοίχημα πάνω στην εξέλιξη των τιμών ή των επιτοκίων. Με τα futures, επίσης, επιτυγχάνεται η βελτίωση της ρευστότητας του χαρτοφυλακίου, μικρότερο κόστος συναλλαγών και κέρδη από την προσωρινή διαφοροποίηση των τιμών μεταξύ της cash και της future market.

· Τα futures εκμηδενίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο, δεν εξασφαλίζουν, όμως, τέλεια αναχαίτιση των άλλων κινδύνων ιδιαίτερα στη διαχείριση χαρτοφυλακίου τίτλων. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα με υποκείμενο προϊόν ένα χρηματιστηριακό δείκτη. O πωλητής αναμένει πτώση των τιμών των μετοχών και πωλεί ένα ΣΜΕ στη σημερινή τιμή του δείκτη που είναι 6.300 μονάδες. Στην περίπτωση που ο δείκτης μειωθεί στις 5.500 μονάδες ως τη συμφωνημένη ημερομηνία λήξης θα κερδίσει 6.300 - 5.500 = 800 μονάδες και εάν η κάθε μονάδα του δείκτη κοστίζει 5,87 ευρώ κερδίζει 800 Χ 5,87 = 4.696 ευρώ. Εάν οι προσδοκίες του δεν επαληθευθούν και ο δείκτης διαμορφωθεί στις 6.500 μονάδες τότε θα χάσει 200 μονάδες ή 1.174 ευρώ που θα τις κερδίσει ο αντισυμβαλλόμενος αγοραστής.

· Διακρίνουμε τα εξής κυριότερα είδη συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης:

· Bond future είναι ένα future με υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο ένα ομόλογο.

· Commodity future είναι ένα διαπραγματεύσιμο συμβόλαιο για την αγορά ή πώληση εμπορευμάτων έναντι νομίσματος σε μια προκαθορισμένη τιμή και σε μια συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία.

· Currency future είναι ένα μεταβιβάσιμο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης που καθορίζει την τιμή στην οποία μία συγκεκριμένη ποσότητα νομίσματος θα αγορασθεί ή θα πωληθεί σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία στο μέλλον. Επιτρέπει στον επενδυτή να καλυφθεί έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου. Επειδή το συμβόλαιο αυτό αποτιμάται καθημερινά με την τιμή της αγοράς, ο επενδυτής μπορεί με το κλείσιμο της ανοικτής του θέσης να απαλλαγεί πριν από την ημέρα παράδοσης από την υποχρέωσή του να αγοράσει ή να πωλήσει το νόμισμα.

· Interest rate future είναι ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης με υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο ένα επιτόκιο της αγοράς χρήματος ή ένα ομόλογο.

· Money market future είναι ένα future με υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο ένα επιτόκιο της αγοράς χρήματος.

· Συνήθως, οι ανοικτές θέσεις σε futures κλείνουν πριν από τη λήξη του συμβολαίου οπότε δεν πραγματοποιείται παράδοση του υποκείμενου μέσου. Στις περιπτώσεις αυτές ο διαπραγματευτής πρέπει να λάβει μια αντίθετη θέση σε σχέση με την αρχική. Το συνολικό κέρδος ή ζημία του επενδυτή αντανακλά την αλλαγή στην τιμή του future μεταξύ της ημέρας της αγοράς και της ημέρας πώλησης.

· Ένα συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης περιλαμβάνει ασφάλειες και εμπλεκόμενους φορείς ως κάτωθι:

· Initial margin: αρχικό περιθώριο. Στις συναλλαγές futures ο αγοραστής και ο πωλητής πρέπει να καταθέσουν μία ασφάλεια (collateral) όπως ομόλογα ή μετρητά. Πρόκειται για το αρχικό περιθώριο που βασίζεται στην ιστορική μεταβλητότητα μιας ημέρας και καλύπτει τη μεγαλύτερη δυνατή μεταβλητότητα των τιμών. Το αρχικό αυτό σταθερό ποσό επιστρέφεται όταν κλείσει η σύμβαση.

· Variation margins: μεταβλητά περιθώρια. Στο κλείσιμο κάθε εργάσιμης ημέρας, κάθε ανοικτή θέση αποτιμάται με τιμές αγοράς και συγκρίνεται με την επίσημη τιμή του διακανονισμού. Εάν η θέση εμφανίζει κέρδος ο λογαριασμός περιθωρίου πιστώνεται ενώ εάν παρουσιάζει ζημίες χρεώνεται. Αυτές οι πληρωμές είναι γνωστές σαν variation margins και υπολογίζονται με τη χρήση των τιμών κλεισίματος της αγοράς έναντι των πραγματικών τιμών αγοράς και πώλησης.

· Exchange: είναι η φυσική τοποθεσία όπου οι διαμεσολαβητές (brokers) συνάπτουν συναλλαγές futures για λογαριασμό των πελατών τους. Πρόκειται για το χρηματιστήριο των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που θέτει τους κανόνες των συναλλαγών, επιλέγει τα νέα προϊόντα και αναγγέλλει τις τιμές κλεισίματος. Τα γνωστότερα χρηματιστήρια χρηματοοικονομικών συμβολαίων είναι το Chicago Board of Trade (CBT), Chicago Mercantile Exchange (CME), Eurex, London International Financial Futures Exchange (LIFFE), Singapore Exchange (SIMEX), Tokyo International Futures Exchange (TIFFE) και το Tokyo Stock Exchange (TSE).

· Clearing House: το Γραφείο Συμηφισμού είναι μία εταιρία η οποία καταγράφει, παρακολουθεί, συνταιριάζει, εγγυάται τη διαπραγμάτευση των futures και πραγματοποιεί το διακανονισμό των συναλλαγών.

· Clearer: ο συμψηφιστής εκπροσωπεί τον πελάτη στο Γραφείο Συμηφισμού. Για το σκοπό αυτό υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του clearer και του επενδυτή. Για κάθε συμβόλαιο αγοράς ή πώλησης future, ο επενδυτής καταθέτει κεφάλαια (initial margins) στο Γραφείο Συμηφισμού. Κάθε ημέρα τα ανοικτά συμβόλαια αποτιμώνται με τιμές κλεισίματος αγοράς και ο λογαριασμός περιθωρίου προσαρμόζεται ανάλογα με τα κέρδη ή τις ζημίες (variation margins). Τον υπολογισμό αυτό και τις χρεοπιστώσεις εκτελεί μέσω ειδικού λογισμικού ο clearer που κάθε ημέρα κοινοποιεί στον επενδυτή-πελάτη αντίγραφο της κίνησης του λογαριασμού του.

· Broker: ο διαμεσολαβητής είναι μια εταιρία που ενεργεί σαν μεσίτης μεταξύ αγοραστών και πωλητών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και χρεώνει προμήθεια για τις υπηρεσίες του. Υπάρχουν δύο είδη brokers: α) αυτοί οι οποίοι είναι μέλη κάποιου Γραφείου Συμηφισμού και αυτοί που δεν είναι. Οι πρώτοι είναι μέλη και του Χρηματιστηρίου και του Γραφείου Συμηφισμού και διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές και τις πληρωμές. Οι δεύτεροι είναι μόνο μέλη του Χρηματιστηρίου και διεκπεραιώνουν μόνο τις συναλλαγές ενώ η διαχείριση των σχετικών πληρωμών πραγματοποιείται από ένα μέλος του Γραφείου Συμηφισμού.Προσθήκη νέας απάντησης