Τι είναι Future Revenue Backed Securities;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Future Revenue Backed Securities;

Απαντήσεις

Ελληνικά: τιτλοποίηση μελλοντικών απαιτήσεων ή μελλοντικές εισοδηματικές ροές εγγυημένες με χρεόγραφα.

· Είναι μία μέθοδος δανεισμού στο εσωτερικό και ιδιαίτερα στις διεθνείς αγορές, σε περιόδους όπου ο δανειζόμενος αδυνατεί να εξεύρει κεφάλαια με λογικό επιτόκιο λόγω οικονομικής κρίσης ή χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Έχει διαπιστωθεί ότι μετά την τιτλοποίηση, οι εταιρίες πιστοληπτικής αξιολόγησης αυξάνουν τη βαθμολογία της δανειζόμενης ιδιωτικής ή δημόσιας επιχείρησης. Το κράτος, επίσης, μπορεί να πετύχει καλύτερη πιστοληπτική αξιολόγηση για τη συγκεκριμένη έκδοση έναντι της γενικής του πιστοληπτικής του διαβάθμισης. Η τιτλοποίηση, επίσης, επιτρέπει στο δανειζόμενο να επιμηκύνει τη διάρκεια του χρέους του.

· Η τιτλοποίηση μελλοντικών απαιτήσεων πρωτοεμφανίστηκε το 1987 στο Μεξικό, όταν η τηλεφωνική εταιρία Telmex τιτλοποίησε έσοδα από μελλοντικές εισπράξεις τηλεφωνικών τελών. Από τότε, η μορφή αυτού δανεισμού περιέλαβε, μεταξύ άλλων, την τιτλοποίηση μελλοντικών ή ανείσπρακτων φορολογικών εσόδων ή μελλοντικών εσόδων από την έκδοση λαχείων, εσόδων από μελλοντικές εξαγωγές προϊόντων και ιδιαίτερα πετρελαίου και φυσικού αερίου, εσόδων από πιστωτικές κάρτες, εισιτήρια αεροπορικών εταιριών, δημόσια έργα και διάθεση εμπορευμάτων.

· Συνήθως, στην έκδοση τίτλων συμμετέχουν: α) ο δανειζόμενος (originator) β) μία εταιρία ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle, SVP) στην οποία ο δανειζόμενος πωλεί συγκεκριμένες μελλοντικές του απαιτήσεις και η οποία εκδίδει τους τίτλους γ) επιλεγμένες διεθνείς τράπεζες ή χρηματοπιστωτικές εταιρίες που αγοράζουν τους τίτλους και στη συνέχεια τους διαθέτουν στους πελάτες τους και στο ευρύ επενδυτικό κοινό δ) ο καταπιστευματοδόχος (trustee) ο οποίος διαχειρίζεται το λογαριασμό είσπραξης των μελλοντικών απαιτήσεων και προς τον οποίο πληρώνουν οι υπόχρεοι (obligors) ε) ο πράκτορας εσόδων (collection agent) που πληρώνει στους κατόχους των τίτλων το κεφάλαιο και τα κουπόνια.Προσθήκη νέας απάντησης