Τι είναι Fungibility;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Fungibility;

Απαντήσεις

Ελληνικά: ευχέρεια ανταλλαγής.

Η δυνατότητα ανταλλαγής χρηματοοικονομικών μέσων εκδιδομένων στον κομιστή (bearer instruments) που έχουν ομοειδή χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options) και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) φέρουν υψηλό βαθμό ανταλλαξιμότητας, διότι είναι σε σημαντικό βαθμό τυποποιημένα προϊόντα. Πρόκειται για τις περιπτώσεις συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης (options) που διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά με την ίδια τιμή εξάσκησης του δικαιώματος και την ίδια λήξη (the same strike prices and expiration dates) και συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) που αφορούν το ίδιο εμπόρευμα και τον ίδιο μήνα παράδοσης (the same commodity and delivery month). Αντίθετα, τα προθεσμιακά συμβόλαια (forwards) και τα συμβόλαια ανταλλαγής (swaps) δεν παρέχουν μεγάλη ευχέρεια ανταλλαγής, διότι πρόκειται για προϊόντα που διαμορφώνονται με την παρέμβαση και ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη (customised products). Η ανταλλαξιμότητα επιτρέπει στους αγοραστές και πωλητές να κλείσουν μια ανοικτή θέση μέσω μιας συναλλαγής ομοειδούς συμβολαίου.Προσθήκη νέας απάντησης