Τι είναι Funds of funds (FoFs);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Funds of funds (FoFs);

Απαντήσεις

FoFs είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο (mutual fund) που επενδύει σε άλλα αμοιβαία κεφάλαια συμπεριλαμβανομένων και των hedge funds. Όπως το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ένα αριθμό διαφορετικών χρεογράφων, έτσι και το FoFs επενδύει σε μερίδια διαφορετικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Εάν ένα απλό αμοιβαίο στοχεύει σε μεγαλύτερη απόδοση μέσω της εκμετάλλευσης της πείρας και της τεχνογνωσίας των διαχειριστών του στην εγχώρια αγορά, ένα FoF εκμεταλλεύεται την πείρα και τεχνογνωσία των διαχειριστών κεφαλαίων στις παγκόσμιες αγορές. Πολλά FoFs επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια που είναι θυγατρικά ή συνδεδεμένα με αυτό δηλαδή διαχειρίζονται από τους ίδιους συμβούλους αν και ορισμένα από αυτά επενδύουν σε μη συνδεδεμένα αμοιβαία κεφάλαια. Το κόστος στην τελευταία περίπτωση είναι στις περισσότερες περιπτώσεις υψηλότερο.

· Τα πλεονεκτήματα επένδυσης σε ένα FoF είναι τα εξής:

· επιτυγχάνουν μεγαλύτερη διαφοροποίηση σε σχέση με τα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια και επόμενα μεγαλύτερη μείωση του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς. Εάν για παράδειγμα ένα παραδοσιακό αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε 100 χρεόγραφα, ένα FoF επενδύει σε 15 αμοιβαία κεφάλαια, άρα σε 1.500 χρεόγραφα Η ευρύτερη διασπορά του κινδύνου εξασφαλίζεται με την επένδυση στις πιο γνωστές διεθνείς αγορές, στους δυναμικότερους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας και σε όλες τις κατηγορίες των επενδυτικών προϊόντων όπως μετοχές, ομόλογα, παράγωγα κλπ.

· επιτυγχάνουν συνήθως μεγαλύτερη απόδοση διότι επενδύουν και σε αμοιβαία κεφάλαια των αναδυομένων αγορών όπου καταγράφονται υψηλές αποδόσεις αλλά και αξιοποιούν τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται καθημερινά σε ένα πλήθος διεθνών αγορών

· συνήθως δεν χρεώνονται προμήθειες εισόδου και εξόδου.

· Τα FoFs που επενδύουν σε επιλεγμένα hedge funds προσέλκυσαν το δεύτερο τρίμηνο του 2005 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 9,4 δισεκατομμύρια δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του 2004 καταγράφοντας μια μείωση των εισροών τους κατά 63%. Η συγκεκριμένη κατηγορία κεφαλαίων συγκεντρώνει το 37% του συνολικού ενεργητικού των hedge funds που υπολογίζεται σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Τα ποσά αυτά μειώθηκαν δραματικά μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 – 2009.

· Στην Ελλάδα, ο νόμος 3283/2004 εισήγαγε και στην ελληνική αγορά τη δυνατότητα σύστασης FoF εφόσον το επιτρέπει η επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου που καθορίζεται στον κανονισμό του. Το FoF στη χώρα μας ορίζεται σαν αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει σε μεσο – μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα σε ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και μετοχές μέσω τοποθέτησης σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων. Για τις επενδύσεις αυτές δεν χρεώνονται προμήθειες εισόδου και εξόδου. Ένα FoF μπορεί να επενδύει σε οποιοδήποτε αμοιβαίο κεφάλαιο ποσοστό μέχρι 20% του ενεργητικού του. Μέχρι τα τέλη του 2006, είχαν συσταθεί στην Ελλάδα 20 FoFs από εννέα ΑΕΔΑ εκ των οποίων 9 άρχισαν να λειτουργούν το 2006. Εννέα ήσαν μετοχικά, τρία ομολογιακά και οκτώ μεικτά. Είχαν συνολικό ενεργητικό 3 δισεκατομμύρια ευρώ και μερίδιο της αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων 12,6%. Η ελάχιστη επένδυση σε αυτά ήταν 3.000 ευρώ. Ο επενδυτής καθορίζει μόνο το χρονικό διάστημα της τοποθέτησης των χρημάτων του και το επίπεδου του κινδύνου που επιθυμεί να αναλάβει και εναποθέτει τη διαχείριση σε επαγγελματίες διαπραγματευτές (dealers).Προσθήκη νέας απάντησης