Τι είναι Funded, unfunded pensions and Notional Defined Contribution (NDC);


Απαντήσεις

Ελληνικά: κεφαλαιοποιητικά και μη κεφαλαιοποιητικά συστήματα συντάξεων και υποθετική προσδιοριζόμενη εισφορά.

· Κεφαλαιοποιητικό (funded pension system) είναι το σύστημα όταν η δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων εξασφαλίζεται από εισοδήματα από ακίνητα ή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν σωρευτεί στη διάρκεια πολλών ετών. Τα συσσωρευμένα αποθεματικά μπορεί να είναι ίσα, μεγαλύτερα ή μικρότερα από την τρέχουσα αξία των μελλοντικών συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.

· Μη κεφαλαιοποιητικό ή αναδιανεμητικό (unfunded pension system) είναι το σύστημα στο οποίο η παρούσα δαπάνη για την καταβολή των συντάξεων καλύπτεται απευθείας από τις τρέχουσες εργοδοτικές και εργατικές εισφορές ή και με άλλα τρέχοντα έσοδα όπως φόρους ή μεταβιβαστικές πληρωμές. Για το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται και ο όρος "pay-as-you-go" (PAYG).

· Η υποθετική προσδιοριζόμενη εισφορά (Notional Defined Contribution, NDC) διατηρεί βασικά τα χαρακτηριστικά του αναδιανεμητικού συστήματος χρηματοδότησης των συντάξεων (pay-as-you-go" (PAYG), συνοδεύεται, όμως, από μία μίμηση των συστημάτων ατομικής χρηματοδότησης. Δηλαδή, το ποσό της μελλοντικής σύνταξης εξαρτάται αποκλειστικά από τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει κάθε εργαζόμενος όπως καταγράφεται σε ένα ατομικό υποθετικό λογαριασμό (NDC) συν ένα κοινό επιτόκιο που αυξάνει την ατομική σύνταξη λόγω της αύξησης του ποσού από την επένδυση των χρημάτων στις αγορές (common accrual rate).Προσθήκη νέας απάντησης