Τι είναι Fundamental analysis;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Fundamental analysis;

Απαντήσεις

Fundamental analysis σημαίνει «θεμελιώδης ανάλυση». Αντίθετη έννοια είναι η τεχνική ανάλυση (βλέπετε όρο «Technical analysis»). Διακρίνουμε τα παρακάτω πεδία της θεμελιώδους ανάλυσης:

· Microeconomic analysis or security analysis = μικροοικονομική ανάλυση ή ανάλυση χρεογράφων. Ερευνά για να εντοπίσει υποτιμολογημένα από την αγορά χρεόγραφα (μετοχές, εταιρικά ομόλογα, κλπ) και βασίζεται στην ανάλυση ορισμένων μεγεθών της επιχείρησης όπως τα στοιχεία του ισολογισμού, τα αποθέματα, οι πωλήσεις, τα κέρδη, το χρέος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, οι προσδοκίες για την εξέλιξη των μερισμάτων, τα επενδυτικά σχέδια, οι αγορές και ο ανταγωνισμός, η ορθή ή μη διαχείριση, οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και η προοπτική ανάπτυξης της εταιρίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η χρηματοοικονομική κατάσταση και προοπτική της επιχείρησης είναι πολύ καλή, συνιστά την αγορά μετοχών και εταιρικών ομολόγων αυτής διότι εκτιμά ότι η τιμή τους θα ανεβεί στο μέλλον. Στην αντίθετη περίπτωση που οι μετοχές και τα εταιρικά ομόλογα της επιχείρησης θεωρηθούν σαν υπεραγορασμένα και οι τιμές τους είναι αδικαιολόγητα υψηλές διότι δεν συμβαδίζουν με την ασθενή εικόνα της επιχείρησης, τότε συνιστά πωλήσεις των χρεογράφων αυτής διότι εκτιμά ότι οι τιμές τους θα πέσουν.

· Macroeconomic analysis: μακροοικονομική ανάλυση. Στη μακροοικονομική, η θεμελιώδης ανάλυση εστιάζεται στην παρακολούθηση και την έρευνα του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, του πληθωρισμού, του εμπορικού ισοζυγίου, του δημοσιονομικού ελλείμματος, των επιτοκίων, της ανεργίας, των επενδύσεων, της αποταμίευσης κλπ. με στόχο την πρόβλεψη της κατεύθυνσης της οικονομίας και των τιμών των μετοχών, των ομολόγων και άλλων χρεογράφων.Προσθήκη νέας απάντησης