Τι είναι FTP;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει FTP (File Transfer Protocol);

Απαντήσεις

Είναι πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων. Κάθε FTP που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά αρχείων σε ένα δίκτυο υπολογιστών, επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μη συμβατών υπολογιστών. Η μεταφορά των αρχείων πραγματοποιείται μεταξύ δύο διαδικτυακών θέσεων ή μηχανογραφικών και επικοινωνιακών συστημάτων. Έχει το χαρακτήρα της πρόσβασης (login) σε ένα άλλο δίκτυο για την αποστολή ή την άντληση στοιχείων. Το FTP ανακαλύφθηκε πριν λειτουργήσει ο παγκόσμιος ιντερνετικός ιστός (World Wide Web) και αρχικά χρησιμοποιείτο σαν διασύνδεση (interface) μόνο για τη μεταφορά κειμένων φακέλων. Σήμερα, χρησιμοποιείται και για τη μεταφορά φακέλων στο Internet. Τεχνικά, το FTP είναι ένα δικτυακό πρωτόκολλο που βασίζεται στο IP (Internet Protocol), αλλά πολλοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτό και σαν γενική αναφορά για την υπηρεσία ηλεκτρονικής διανομής φακέλων. Η υπηρεσία FTP στηρίζεται στην αρχιτεκτονική πελάτη – διακομιστή (client/server architecture). Ένα πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων με πρόγραμμα πελάτη (FTP client program) εισάγει μία σύνδεση σε ένα απομακρυσμένο Η/Υ που φέρει και αυτός ένα όμοιο λογισμικό διακομιστή (FTP server software). Μετά την εγκατάσταση της σύνδεσης, ο πελάτης (client) μπορεί να επιλέξει να αποστείλει ή να δεχτεί αντίγραφα των φακέλων είτε χωριστά ή κατά ομάδες. Για να συνδεθεί ένας FTP server, απαιτείται ο πελάτης να χρησιμοποιεί ένα όνομα χρήστη (username) και ένα κωδικό πρόσβασης (password) που τίθεται από τον διαχειριστή (administrator) του διακομιστή (server). Το πρωτόκολλο FTP υποστηρίζει δύο μοντέλα μετάδοσης στοιχείων: plain text (ASCII) και binary. Συνήθως, το μοντέλο που χρησιμοποιεί ο πελάτης παραμετροποιείται από τον τελικό χρήστη.
 Προσθήκη νέας απάντησης